—–อักษร 嫁 กับ 娶 ต่างมีส่วนประกอบที่เหมือนกัน คือ 女 (nǚ สตรี ผู้หญิง) คำว่า 嫁 (jià) หมายถึง ผู้หญิงแต่งงานเข้าบ้านผู้ชาย ส่วน 娶 (qǔ) หมายถึงผู้ชายแต่งงานรับผู้หญิงเข้าบ้าน ดั่งสำนวนจีนที่ว่า 女子夫,男子妻,二者都是人生大事。Nǚ zǐ jià fū, nán zǐ qī, èr zhě dōu shì rén shēng dà shì. สตรีแต่งงานมีสามี บุรุษแต่งงานมีภรรยา ทั้งสองเรื่องล้วนเป็นเรื่องสำคัญในชีวิต

—–หากว่ากันด้วยเรื่องโครงสร้างตัวอักษร 嫁 กับ 娶 ต่างก็มีส่วนประกอบ 2 ส่วน กล่าวคือ 嫁 ส่วนซ้ายคือ 女 (nǚ สตรี ผู้หญิง) บ่งบอกความหมายเกี่ยวกับสตรี และส่วนขวาคือ 家 (jiā บ้าน) ซึ่งช่วยบ่งบอกเสียงอ่าน จึงถูกตีความโดยปริยายว่า ผู้หญิงจะมีบ้านก็เมื่อตอนแต่งงาน สำหรับ 娶 ส่วนบนคือ 取 (qǚ เอา หยิบ ได้รับ) ส่วนล่างคือ 女 (nǚ สตรี) บ่งบอกว่า ผู้ชายแต่งงานรับผู้หญิงมาเป็นภรรยา

—–嫁 มีความหมายโดยนัยที่สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของชาวจีนในยุคโบราณ โดยมองว่าการแต่งงานเป็นเรื่องสำคัญที่สุดโดยเฉพาะสำหรับสตรี เนื่องจากแต่งงานเพื่อให้ได้มี  ‘บ้าน’ ส่วนบ้านของพ่อแม่ที่เธอเคยอยู่มานั้น ไม่ถือว่าเป็น ‘บ้าน’ ของสตรีอย่างแท้จริง

—–女 ในรูปอักษรกระดองเต่าคือ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ สื่อถึงสตรีคุกเข่า นั่งยองๆ + สื่อถึงท่าพักแขนสองข้างไว้ด้านหน้า บ่งบอกความหมายว่า เป็นสตรีผู้อ่อนโยนและนอบน้อม ต่อมาในยุคอักษรสำริด (金文) และยุคอักษรจ้วน (篆文) รูปแบบการเขียนของ 女 ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากดังที่มีอักษรภาพปรากฏให้เห็น เช่น  , ,  กระทั่งถึงยุคอักษรลี่ซู (隶书) ได้ปรากฏรูปแบบการเขียน  ซึ่งไม่เหลือเค้ารูปสตรีอยู่ในท่านั่งและแขนสองข้างก็หายไป อย่างไรก็ตาม อักษรลี่ซูตัวนี้ก็ใกล้เคียงกับอักษรข่ายซู (楷书) คือ 女 ที่ชาวจีนใช้กันในปัจจุบัน

—–家 นับเป็นอักษรภาพอีกตัวที่ใช้กันตั้งแต่ยุคอักษรกระดองเต่า ปรากฏรูปภาพให้เห็นได้แก่  หรือ มีส่วนประกอบคือ  (โรง บ้านเรือน) +  (หมู) บ่งบอกว่า มีการเลี้ยงหมูในบ้าน เป็นนัยว่า มีชีวิตอย่างมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ ต่อมาก็มีพัฒนาการในรูปแบบการเขียนเรื่อยมา ตั้งแต่ ในยุคอักษรสำริด และ  ยุคอักษรจ้วน กระทั่งถึง  ในยุคอักษรลี่ซู โดยสื่อถึง ที่พักอันมั่นคง คือบ้านนั่นเอง

—–สำหรับ 娶 ที่ประกอบด้วย 取 และ 女 นั้น อักษรนี้สื่อความหมายดั้งเดิมว่า ผู้ชายฉุดเอาผู้หญิงมาเป็นภรรยา เนื่องจากอักษร 取 มีความหมายดั้งเดิมเกี่ยวกับการใช้กำลังเพื่อได้มาซึ่งสิ่งที่เจ้าตัวต้องการ ต่อมาอักษร 取 ก็วิวัฒนาการผ่านหลายยุคหลายสมัยและถูกค้นพบในรูปแบบตามยุคอักษรต่างๆ อาทิ อักษรกระดองเต่าคือ อักษรสำริดคือ อักษรจ้วนคือ อักษรลี่ซูคือ อย่างไรก็ตาม เมื่อนำอักษร 取 กับ 女 มารวมกันเป็นอักษร 娶 สื่อความหมายถึงผู้ชายแต่งงานรับผู้หญิงเข้าบ้าน จึงไปสอดคล้องกับธรรมเนียมการจัดพิธีฉุดสาวในงานแต่งงานของบางชนเผ่าในยุคโบราณ