—–ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีลักษณะทางภูมิประเทศที่หลากหลาย ตั้งแต่ภูเขาสูงชัน สายน้ำอันเชี่ยวกราด ที่ราบกว้างใหญ่ไพศาล แต่น้อยคนนักที่จะรู้จักลักษณะภูมิประเทศแบบตานเสีย ซึ่งมีทั้งความแปลกตา สวยงาม อีกทั้งยังมีความโดดเด่นทางด้านภูมิศาสตร์ ดังนั้นบทความนี้ เราจึงพาทุกท่านไปพบกับ ……

อุทยานภูผาหินแดงตานเสียแห่งมณฑลกวางตุ้ง
        

—–ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเหรินฮว่า (仁化县) เมืองเสากวน (韶关市) มณฑลกวางตุ้ง (广东省) เป็นกลุ่มภูเขาขนาดใหญ่ ทิศเหนือคือภูเขาหินเหลียงส่าน (凉伞石) ทิศใต้คือหมู่บ้านถุนจวิน (屯军寨) ทิศตะวันออกคือภูเขาเซิงเม่า (僧帽峰) ทิศตะวันตกคือศาลากวนจิ่ง (观景亭) โดยมีแม่น้ำจิ่นเจียง (锦江) ไหลคดเคี้ยวผ่านแนวภูเขา มีพื้นที่ทั้งหมด 292 ตารางกิโลเมตร แต่เปิดให้เข้าชมเพียงแค่ 12 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลกวางตุ้ง

ลักษณะทางภูมิประเทศแบบตานเสีย

—–อุทยานแห่งนี้มีลักษณะทางภูมิประเทศแบบตานเสีย(丹霞地貌) สืบเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของหินทรายสีแดงจนเกิดเป็นยอดเขา เป็นกำแพงหินที่ลาดชัน และเสาหินใหญ่น้อยกว่า 680 แห่ง เมื่อราว 140-70 ล้านปีก่อน บริเวณนี้เคยเป็นเพียงพื้นที่แอ่งกระทะ ต่อมามีการทับถมของดินและหินที่แม่น้ำพัดพามาจนกลายเป็นชั้นดินแดงที่หนาและสูงชัน จากนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีวิทยา เช่น การยกตัวของเปลือกโลก และเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การกัดเซาะของน้ำและลมอย่างต่อเนี่อง ทำให้เกิดเป็นภูเขาเว้าแหว่ง รูปร่างต่างๆ แปลกตา  มีแม่น้ำจิ่นเจียงไหลคดเคี้ยวไปตามแนวภูเขาเหมือนดังที่เห็นในปัจจุบันนี้  โดยลักษณะภูเขาที่เกิดขึ้นมีชื่อเรียกต่างๆ ตามจินตนาการของผู้คนที่ได้พบเห็น เช่น

 

หยางหยวนสือ (阳元石 เสาหินองคชาติ)

 

ฉาหูเฟิง (茶壶峰 ยอดเขากาน้ำชา)

 

ลิ่วจื่อฉินโม๋ (六指擒魔 เนินเขาพยามารหกนิ้ว)

 

ฉวินเซี่ยงกั้วเจียง (群像过江 ฝูงคชสารข้ามแม่น้ำ)

—–นอกจากลักษณะทางธรณีอันเป็นเอกลักษณ์แล้ว สถานที่แห่งนี้ยังคงบรรยากาศวิถีชีวิตแบบชาวจีนชนบท ที่ใช้ชีวิตอยู่ริมฝั่งแม่น้ำจิ่นเจียง นอกจากนี้ยังมีวัด ศาลาพักผ่อนตั้งอยู่ตามเชิงเขาและยอดเขาเป็นระยะๆ

—–อุทยานแห่งนี้ได้รับการบุกเบิกตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 ต่อมาได้รับการตั้งเป็นเขตคุ้มครองทางธรณีวิทยาระดับประเทศและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A จนกระทั่งวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 ได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับโลก (Global Geopark) แห่งแรกของประเทศจีน และในปี ค.ศ. 2009 ก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจีนที่ควรมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต

อุทยานภูผาหินแดงตานเสียประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับโลก

 


*** ตานเสีย (Danxia Landform) เป็นลักษณะภูมิประเทศที่พบกระจายตามพื้นที่ต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เกิดจากการเคลื่อนที่ของหินทรายสีแดงในยุคครีเทเชียส (Cretaceous ประมาณ 145 ล้านปีก่อน) จนเกิดเป็นภูเขารูปร่างแปลกตา อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่พบในประเทศจีน ซึ่งมีการศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาแบบนี้เป็นครั้งแรกที่อุทยานภูผาหินแดงแห่งมณฑลกวางตุ้ง

 

 

เรียบเรียงโดย เสี่ยวเฉิน