สุสานพระเจ้าตากสิน ณ เถ่งไฮ่

เรื่องโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา

 


——“สุสานพระเจ้าตาก” มีชื่อภาษาจีนว่า “เฉิงไห่เจิ้งหวังมู่” (澄海郑王墓) อันมีความหมายว่า “สุสานแต้อ๋อง เขตเถ่งไฮ่” ตั้งอยู่ที่อำเภอเถ่งไฮ่ (澄海 เฉิงไห่) นครซัวเถา (汕头 ซ่านโถว) เป็นสุสานที่ฝังฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือพระเจ้ากรุงธนบุรี (ค.ศ.1734–1782) บริเวณลานสุสานมีทัศนียภาพที่งดงาม รอบล้อมด้วยพรรณไม้นานาชนิด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้รับการคุ้มครองในเขตเถ่งไฮ่ (澄海重点文物保护单位)

——สาเหตุที่มีสุสานฉลองพระองค์ตั้งอยู่ ณ ที่แห่งนี้ เป็นเพราะสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว โดยมีแซ่ภาษาจีนคือ “แต้” (郑 เจิ้ง) ป้ายศิลาหน้าสุสาน สลักตัวอักษร “สุสานฉลองพระองค์และพระมาลาของแต้อ๋องตากสินมหาราชแห่งสยามประเทศ” (暹罗郑皇达信大帝衣冠墓)

——เล่ากันว่า หลังจากที่พระองค์เสด็จสวรรคต พระญาติได้นำฉลองพระองค์และพระมาลามาฝังที่เถ่งไฮ่ เพื่อเป็นอนุสรณ์ไว้ให้อนุชนชาวจีนแต้จิ๋วรำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ และยังเป็นดั่งสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ไทย-จีน อีกด้วย