—-การสอบ HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi 汉语水平考试) คือ การสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน เริ่มเปิดให้สอบอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 ผู้เข้าสอบจะต้องเลือกระดับที่ต้องการสอบ มี 6 ระดับ ข้อสอบระดับที่ 1-2 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การฟังและการอ่าน ส่วนข้อสอบระดับที่ 3-6 แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การฟัง การอ่าน และการเขียน

 

วิธีสมัครสอบ

—-ต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.chinesetest.cn/index.do  โดยสร้าง Account จากนั้นเลือกระดับที่ต้องการสอบและสถานที่สอบ จากนั้นโอนเงินชำระค่าสอบ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะได้รับไฟล์บัตรที่นั่งสอบ ให้ปริ๊นท์ไปในวันสอบ การสอบปัจจุบันแบ่งเป็น 2 แบบคือ แบบธรรมดา คือสอบด้วยการเขียนลงกระดาษในสนามสอบ และแบบออนไลน์ คือทำข้อสอบลงคอมพิวเตอร์ในสนามสอบ

 

เทคนิคการทำข้อสอบ

—-การสอบต้องทำอย่างรวดเร็วเพราะเวลามีจำกัด สำหรับการสอบฟัง ผู้สอบต้องตั้งสมาธิให้ดี ห้ามใจลอย พยายามจดรายละเอียดที่ได้ยินด้วยดินสอ แล้วค่อยใช้ยางลบลบออกภายหลัง แต่ละข้อจะเปิดเสียงให้ฟัง 2 รอบ หากฟังไม่ทันให้ปล่อยผ่านแล้วรวบรวมสมาธิทำข้อต่อไป แต่หากเสียงลำโพงหรือเสียงหูฟังไม่ชัด ให้แจ้งกรรมการคุมสอบทันที

—-สำหรับการสอบอ่าน ควรอ่านทำความเข้าใจโจทย์ก่อนโดยไม่ดูตัวเลือก แล้วค่อยอ่านบทความเพื่อหาคำตอบ สำหรับการสอบเขียน หากนึกคำศัพท์ไม่ออกอาจใช้ประโยชน์จากการดูโจทย์ข้อที่ผ่านๆ มา

—-ผลการการสอบ HSK สามารถนำไปใช้สมัครงานหรือสมัครเรียน แล้วแต่ว่าต้องการระดับใด ส่วนใหญ่หากศึกษาต่อปริญญาโทจะต้องใช้ระดับ 5-6 ทั้งนี้คะแนนสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ หากเกินเวลาจะต้องสอบใหม่