—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.1 กันเลยค่ะ

 

นอกใจ

‘นอกใจ’ มีความหมายตรงกับคำจีนหลายคำ ดังนี้
有外心  yǒu wài xīn 

起外心   qǐ wài xīn

存外心   cún wài xīn

———

有二心   yǒu èr xīn

起二心   qǐ èr xīn

存二心   cún èr xīn

 

ตัวอย่าง
马丽动不动就怀疑丈夫有外心
Mǎ Lì dòng bù dòng jiù huái yí zhàng fū yǒu wài xīn.

马丽动不动就怀疑丈夫起外心
Mǎ Lì dòng bù dòng jiù huái yí zhàng fū wài xīn.

马丽动不动就怀疑丈夫存外心
Mǎ Lì dòng bù dòng jiù huái yí zhàng fū cún wài xīn.
คำแปล : มาลีอะไรนิดอะไรหน่อยก็สงสัยว่าสามีนอกใจ

 

马丽动不动就怀疑丈夫
Mǎ Lì dòng bù dòng jiù huái yí zhàng fū yǒu èr xīn.

马丽动不动就怀疑丈夫
Mǎ Lì dòng bù dòng jiù huái yí zhàng fū èr xīn.

马丽动不动就怀疑丈夫
Mǎ Lì dòng bù dòng jiù huái yí zhàng fū cún èr xīn.
คำแปล: มาลีอะไรนิดอะไรหน่อยก็สงสัยว่าสามีนอกใจ

 

โครงสร้างประโยคที่ควรรู้ :

  • สำหรับประโยค ‘A นอกใจ B’ ภาษาจีนต้องใช้รูปแบบประโยคดังตัวอย่างต่อไปนี้

 AB 有外心                               AB 有二心
…duì…yǒu wài xīn                      …duì…yǒu èr xīn
 A นอกใจ B                                      A นอกใจ B

丈夫有外心
丈夫起外心
丈夫存外心
———–
丈夫
丈夫起二
丈夫存二
คำแปล : สามีนอกใจเธอ  (A นอกใจ B )

 

  • สำหรับประโยค ‘สามีได้นอกใจเธอ’ ซึ่งเป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ภาษาจีนต้องเติม (le แล้ว) ไว้หน้าคำว่า 外心 (wài xīn นอกใจ) หรือ 二心 (èr xīn สองใจ) เช่นตัวอย่างต่อไปนี้

AB外心                                   AB二心
…duì…yǒu le wài xīn                       …duì…yǒu le èr xīn
A ได้นอกใจ B                                        A ได้นอกใจ B

丈夫有了外心
丈夫起了外心
丈夫存了外心
———-
丈夫
丈夫起了二心 
丈夫存了二心
คำแปล : สามีได้นอกใจเธอ (A ได้นอกใจ B)

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา