จ-

—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.63 กันเลยค่ะ

 

งอน

งอน มีความหมายว่า แสดงอาการโกรธหรือไม่พอใจเพื่อให้คนอื่นมาง้อ  ในภาษาจีนมีหลายคำที่สื่อถึงอาการงอนหรือลักษณะการงอน ดังตัวอย่างข้างล่างนี้

使小性子 shǐ xiǎo xìng zǐ หมายถึง ลักษณะการงอนที่เป็นอุปนิสัยเฉพาะตัว คล้ายคำว่า ‘ขี้งอน

ตัวอย่าง
我女朋友爱使小性子
Wǒ nǚ péng yǒu ài shǐ xiǎo xìng zǐ.
แฟนสาวของผมชอบงอน (ขี้งอน)

 

李丽的缺点是经常使小性子
Lǐ Lì de quē diǎn shì jīng cháng shǐ xiǎo xìng zǐ.
ข้อเสียของหลี่ลี่คืองอนเป็นประจำ

 

偶尔使小性子也没关系,关键要懂得时宜。
Ǒu ěr shǐ xiǎo xìng zǐ yě méi guān xì,guān jiàn yào dǒng dé shí yí.
งอนเป็นบางครั้งก็ไม่เป็นไร สำคัญต้องรู้จักกาลเทศะ

*********^^********

耍小脾气 shuǎ xiǎo pí qì หมายถึง งอนด้วยการแสดงอาการสะบัดสะบิ้ง

ตัวอย่าง
快走吧,别耍小脾气
kuài zǒu ba ,bié shuǎ xiǎo pí qì le.
ไปเร็วเข้า เลิกแง่งอนได้แล้ว

我女朋友正耍小脾气呢,由她去。
Wǒ nǚ péng yǒu zhèng shuǎ xiǎo pí qì ne, yóu tā qù.
แฟนสาวของผมกำลังงอน ช่างเธอเถอะ

 

你不该当着男方父母的面耍小脾气
Nǐ bù gāi dāng zhe nán fāng fù mǔ de miàn shuǎ xiǎo pí qì.
คุณไม่ควรเจ้าแง่แสนงอนต่อหน้าพ่อแม่ของฝ่ายชาย

*********^^********

♠  赌气 dǔ qì  หมายถึง งอนด้วยการแสดงกิริยาวาจาที่ประชดประชัน

ตัวอย่าง
赌气不吃饭。
dǔ qì bù chī fàn.
เธองอน(ประชด)ไม่ยอมกินข้าว

 

他老婆赌气回娘家了。
Tā lǎo pó dǔ qì huí niáng jiā le.
ภรรยาของเขางอน(ประชด) กลับบ้านแม่ไปแล้ว

 

赌气地说:分手就分手。
dǔ qì de shuō:Fèn shǒu jiù fèn shǒu.
เธอพูดอย่างประชดประชันว่า เลิกก็เลิก

 

*********^^********

 

怄气 òu qì หรือ 生闷气 shēng mèn qì หมายถึง งอนด้วยการโกรธและเก็บตัวเงียบไม่คุยกับใคร

 

1. 怄气  òu qì  โมโหงอน (ไม่พูดไม่จา)

ตัวอย่าง
奶奶正怄气呢。
Nǎi nai zhèng òu ne.
คุณย่ากำลังโมโหงอน (ไม่พูดไม่จา)

奶奶为什么事儿怄气呢?
Nǎi nǎi wèi shén me shì ér òu qì ne?
คุณย่าโมโหงอน (ไม่พูดไม่จา) ด้วยเรื่องอะไร?

 

รูปแบบประโยคที่ใช้บ่อย

怄…的气                     跟…怄气
òu … de qì                  gēn…òu qì       
โมโหงอน (ใครบางคน)

ตัวอย่าง
奶奶的气呢?
Nǎi nai òu shéi de qì ne?
คุณย่าโมโหงอนใครหรือ?

奶奶怄气呢?
Nǎi nǎi gēn shuí òu qì ne?
คุณย่าโมโหงอนใครหรือ?

 

2.  生闷气  shēng mèn qì  โมโหงอน (ไม่พูดไม่จา)

ตัวอย่าง
奶奶正生闷气呢。
Nǎi nai zhèng shēng mèn qì ne.
คุณย่ากำลังโมโหงอน (ไม่พูดไม่จา)

 

奶奶为什么事儿生闷气呢?
Nǎi nǎi wéi shén me shì ér shēng mèn qì ne?
คุณย่าโมโหงอน (ไม่พูดไม่จา) ด้วยเรื่องอะไร?

 

รูปแบบประโยคที่ใช้บ่อย

生……的闷气                           跟……生闷气
shēng .…… de mèn qì            gēn…… shēng mèn qì       
โมโหงอน (ใครบางคน)

ตัวอย่าง
奶奶的闷气呢?
Nǎi nǎi shēng shuí de mèn qì ne?
คุณย่าโมโหงอนใครหรือ?

 

奶奶生闷气呢?
Nǎi nǎi gēn shuí shēng mèn qì ne?
คุณย่าโมโหงอนใครหรือ?

 

****************************************

เกร็ดน่ารู้

งอน’ ในภาษาพูดใช้ 闹别扭  nào biè niǔ

ตัวอย่าง
他俩经常闹别扭,我们都习惯了。
Tā liǎ jīng cháng nào biè niǔ,wǒ men dōu xí guàn le.
เขาสองคนงอนกันบ่อย พวกเราเคยชินเสียแล้ว

 

夫妻之间吵架闹别扭是正常的事儿。
Fū qī zhī jiān chǎo jià nào biè niǔ shì zhèng cháng de shì ér.
ระหว่างสามีภรรยา การทะเลาะกันงอนกันเป็นเรื่องปกดิ

 

รูปแบบประโยคที่ใช้บ่อย

跟……闹别扭
gēn…… nào biè niǔ
งอนกับ / แง่งอนกับ (ใครบางคน)

 

ตัวอย่าง
大哥最讨厌嫂子闹别扭
Dà gē zuì tǎo yàn sǎo zǐ gēnnào biè niǔ.
พี่ใหญ่รำคาญที่พี่สะใภ้มาแง่งอนกับเขาที่สุด

 

看样子,她又男朋友闹别扭了。
Kàn yàng zǐ,tā yòu gēn nán péng yǒu nào biè niǔ le.
ดูท่าทาง เธอคงงอนกับเพื่อนชายอีกแล้วสิ

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา