จ-

—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.69 กันเลยค่ะ

 

เส้นใหญ่

เส้นใหญ่ หรือ เส้นแข็ง ภาษาจีนใช้คำว่า 关系硬  guān xì yìng เส้นสายใหญ่โต

关系 guān xì ย่อมาจาก 人际关系  rén jì guān xì ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในที่นี้หมายถึง มีผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจคอยสนับสนุน

硬  yìng  แข็ง ในที่นี้อุปมาถึง อำนาจมาก อำนาจใหญ่โต

ตัวอย่าง
王明关系硬,好机会全给他占了。
Wáng Míng guān xì yìng,hǎo jī huì quán gěi tā zhàn le.
หวังหมิงเส้นใหญ่ โอกาสดีๆ เขาได้ไปหมด

 

他舅舅当市长,你说关系硬不硬?
Tā jiù jiu dāng shì zhǎng,nǐ shuō guān xì yìng bù yìng?
น้าชายของเขาเป็นถึงนายกเทศมนตรี คุณว่าเส้นใหญ่หรือไม่?

 

这家公司关系硬,这回准能夺标。
Zhè jiā gōng sī guān xì yìng,zhè hui zhǔn néng duó biāo.
บริษัทนี้เส้นแข็ง ครั้งนี้ชนะการประมูลได้แน่

 

***************************************

เกร็ดน่ารู้

สำหรับ ‘การมีแบล็คดีหรือมีผู้มีอำนาจสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง’ ภาษาจีนยังใช้คำว่า 有后台  yǒu hòu tái มีเวทีอยู่เบื้องหลัง หรือ 有靠山  yǒu kào shān มีภูเขาเป็นที่พึ่งพิง

ตัวอย่าง
王明有后台,好机会全给他占了。
Wáng Míng yǒu hòu tái,hǎo jī huì quán gěi tā zhàn le.

王明靠山,好机会全给他占了。
Wáng Míng yǒu kào shān,hǎo jī huì quán gěi tā zhàn le.     
หวังหมิงมีแบล็คดี โอกาสดีๆ เขาได้ไปหมด

 

这家公司有后台,这回准能夺标。
Zhè jiā gōng sī yǒu hòu tái,zhè hui zhǔn néng duó biāo.

这家公司靠山,这回准能夺标。
Zhè jiā gōng sī yǒu kào shān,zhè hui zhǔn néng duó biāo.   
บริษัทนี้มีแบล็คดี ครั้งนี้ชนะการประมูลได้แน่

 

ข้อสังเกต: คำว่า 后台 hòu tái หรือ 靠山 kào shān ขยายด้วยคำคุณศัพท์   yìng แข็ง ได้

อุปมาถึง มีอำนาจหรืออิทธิพลมาก

ตัวอย่าง
他舅舅当市长,你说后台硬不硬?
Tā jiù jiu dāng shì zhǎng,nǐ shuō hòu tái yìng bù yìng? 

他舅舅当市长,你说靠山硬不硬?
Tā jiù jiu dāng shì zhǎng,nǐ shuō kào shān yìng bù yìng?
น้าชายของเขาเป็นถึงนายกเทศมนตรี คุณว่าแบล็คดีหรือไม่?

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา

 

8