—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และเมื่อสังเกตจะพบว่า คำศัพท์ภาษาจีนบางคำที่เราใช้บ่อยๆ กลับสร้างความสับสน มึนงงให้เราเป็นอย่างมาก

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอภาษาจีนที่คนใช้ยังใช้สับสนอยู่ โดยเป็นคำศัพท์ที่นักเรียน นักศึกษา จนถึงประชาชนทั่วไปพบเจอในชีวิตประจำวันกันทั้งนั้น 

เรามาต่อกันใน Ep.29 กันดีกว่าค่ะ

 

资助 zī zhù กับ 赞助 zàn zhù

—– คำว่า 资助 กับ 赞助 มีความหมายคล้ายคลึงกัน หมายถึง “ช่วยเหลือด้านเงินทุนหรือทรัพย์สิน” หรือ “สนับสนุนด้านเงินทุนหรือทรัพย์สิน”

ตัวอย่างที่ 1
这位银行家乐意出钱资助孤儿院。
Zhè wèi yín háng jiā lè yì chū qián zī zhù gū ér yuàn.

这位银行家乐意出钱赞助孤儿院。
Zhè wèi yín háng jiā lè yì chū qián zàn zhù gū ér yuàn.
คำแปล: นายธนาคารท่านนี้ยินดีมอบทุนช่วยเหลือสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า

 

ตัวอย่างที่ 2
这家孤儿院得到银行家的资助
Zhè jiā gū ér yuàn dé dào yín háng jiā de zī zhù.

这家孤儿院得到银行家的赞助
Zhè jiā gū ér yuàn dé dào yín háng jiā de zàn zhù.
คำแปล: สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้ได้รับความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์จากนายธนาคาร

—– จากตัวอย่างที่ 1 และ 2 ดังกล่าว แม้คำว่า 资助 กับ 赞助 จะใช้แทนความหมายได้ระดับหนึ่ง แต่ก็ยังคงแตกต่างกันในแง่ของการสื่อความหมาย กล่าวคือ

资助 เน้นการมอบเงินทุนหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้ยากไร้หรือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า โดยผู้ที่ให้ความช่วยเหลือนั้นไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนหรือประโยชน์ใดๆ ในเชิงพาณิชย์

赞助 เน้นการมอบเงินทุนหรือทรัพย์สินให้แก่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผู้ที่ให้ความช่วยเหลือนั้น ก็คาดหวังสิ่งตอบแทนหรือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นการแลกเปลี่ยนเช่นกัน

ดังนั้น ในตัวอย่างที่ 1 และ 2 ข้างต้น ประโยคที่ใช้ 资助จึงสื่อถึงเจตนาของนายธนาคารว่ายินดีมอบเงินทุนช่วยเหลือ โดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน ส่วนประโยคที่ใช้ 赞助 จะสื่อถึงเจตนาของนายธนาคารว่ายินดีมอบเงินทุนช่วยเหลือเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมากจะเป็นชื่อเสียงหรือภาพพจน์ที่ดี

ตัวอย่างต่อไปนี้จะช่วยให้เข้าใจความแตกต่างของคำว่า 资助 กับ 赞助 ได้ดียิ่งขึ้น

资助 ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนด้านเงินทุนหรือทรัพย์สิน ในลักษณะอุปถัมภ์หรือกึ่งอุปถัมภ์ โดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนโดยตรง

ตัวอย่าง
舅舅资助他完成了大学学业。
Jiù jiu zī zhù tā wán chéng le dà xué xué yè.
น้าชายช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์แก่เขาจนสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

政府拨出预算资助各种科学研究项目。
Zhèng fǔ bō chū yù suàn zī zhù gè zhǒng kē xué yán jiū xiàng mù.
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านทุนทรัพย์แก่โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ

1492年西班牙国王出钱资助哥伦布启航探寻海上路线。
Yī sì jiǔ èr nián Xī Bān Yá guó wáng chū qián zī zhù Gē Lún Bù qǐ háng tàn xún hǎi shàng lù xiàn.
ปี ค.ศ. 1492 กษัตริย์สเปนให้ทุนสนับสนุนโคลัมบัสออกเรือเดินทางไปสำรวจเส้นทางเดินทะเล

 

赞助 ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนด้านเงินทุนหรือทรัพย์สิน โดยคาดหวังสิ่งตอบแทนหรือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อันเป็นเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยน

ตัวอย่าง
公司董事会批准赞助一个电视节目。
Gōng sī dǒng shì huì pī zhǔn zàn zhù yí gè diàn shì jié mù.
คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติให้ทุนสนับสนุนรายการโทรทัศน์รายการหนึ่ง

要是想进名校就得交十万铢的赞助费。
Yào shì xiǎng jìn míng xiào jiù děi jiāo shí wàn zhū de zàn zhù fèi.
หากคิดจะเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงก็ต้องให้เงินสนับสนุน (โรงเรียน) จำนวน 1 แสนบาท

足球运动员不得私下跟商家签订赞助合同。
Zú qiú yùn dòng yuán bù dé sī xià gēn shāng jiā qiān dìng zàn zhù hé tóng.
นักฟุตบอลจะเซ็นสัญญาว่าด้วยการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์กับภาคธุรกิจเป็นการส่วนตัวไม่ได้

นอกจากต่างกันที่รายละเอียดปลีกย่อยของความหมายแล้ว ทั้ง 2 คำยังต่างกันที่โครงสร้างของการประกอบคำ ดังนี้

资  助
คำนาม +  คำกริยา   

资 ›››› 资金 หมายถึง เงินทุนหรือทรัพย์สิน

助 ›››› 援助 หมายถึง ช่วยเหลือเกื้อกูล

 

赞  助
คำกริยา +  คำกริยา  

赞 ›››› 赞许 หมายถึง เห็นดีหรือเห็นชอบ

助 ›››› 援助หมายถึง ช่วยเหลือเกื้อกูล

 

—– สรุป การช่วยเหลือ สนับสนุนด้านเงินทุนหรือทรัพย์สินในเชิงพาณิชย์ จะใช้คำว่า 赞助 ไม่ใช้คำว่า 资助 จึงเป็นที่มาของคำศัพท์เฉพาะดังต่อไปนี้

赞助商                      zàn zhù shāng                          ผู้สนับสนุน หรือ สปอนเซอร์

赞助费                      zàn zhù fèi                               เงินสนับสนุน (จากสปอนเซอร์)

赞助预算                  zàn zhù yù suàn                       งบสนับสนุน (จากสปอนเซอร์)

赞助合同                  zàn zhù hé tóng                       สัญญาว่าด้วยการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์


ข้อพึงระวัง!!!

ห้ามใช้  资助商、资助预算 หรือ 资助合同

 

*********************************************

เกร็ดความรู้

เมื่อพูดถึงการช่วยเหลือ การสนับสนุนด้านเงินทุนหรือทรัพย์สิน คนไทยจะคุ้นเคยกับคำว่า ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนการศึกษา ทุนรัฐบาล  ทุนแลกเปลี่ยน ทุนให้เปล่า และทุนเรียนดี เป็นต้น ซึ่งเทียบได้กับภาษาจีน ดังนี้

ทุนการศึกษา                            (教育) 奖学金                                 (jiào yù) jiǎng xué jīn

ทุนสนับสนุนการศึกษา             (教育) 助学金                                 (jiào yù) zhù xué jīn

ทุนรัฐบาล                                  政府奖学金                                    zhèng fǔ jiǎng xué jīn    

ทุนแลกเปลี่ยน                          交流奖学金                                     (jiāo liú) jiǎng xué jīn     

ทุนให้เปล่า                               无偿奖学金                                       wú cháng jiǎng xué jīn    

ทุนเรียนดี                                 (优等生) 奖励金                              (yōu děng shēng) jiǎng lì jīn   

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา