—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และเมื่อสังเกตจะพบว่า คำศัพท์ภาษาจีนบางคำที่เราใช้บ่อยๆ กลับสร้างความสับสน มึนงงให้เราเป็นอย่างมาก

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอภาษาจีนที่คนใช้ยังใช้สับสนอยู่ โดยเป็นคำศัพท์ที่นักเรียน นักศึกษา จนถึงประชาชนทั่วไปพบเจอในชีวิตประจำวันกันทั้งนั้น 

เรามาต่อกันใน Ep.25 กันดีกว่าค่ะ

 

议论 yìlùn กับ 讨论 tǎolùn

—–คำว่า 议 หมายถึง 讨论 (ร่วมกันแสดงข้อคิดเห็นหรือความคิดเห็น)  ส่วนคำว่า 论 ก็มีความหมายว่า 讨论 ดังนั้น คำว่า 议论 จึงเป็นคำประสมที่เกิดจากคำ 2 คำที่มีความหมายเหมือนกันมาประสมกัน

—–ทั้ง 议论 กับ 讨论 ต่างเป็นคำกริยาที่มีความหมายกว้างๆ ว่า ร่วมกันแสดงข้อคิดเห็นหรือความคิดเห็นในเชิงวิจารณ์ หรือพินิจพิจารณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ตัวอย่างที่ 1
这件事情咱们以后再 (论)
Zhè jiàn shì qíng zán men yǐ hòu zài yì (lùn).

这件事情咱们以后再讨论
Zhè jiàn shì qíng zán men yǐ hòu zài tǎo lùn.
คำแปล: เรื่องนี้พวกเราค่อยถกกันทีหลัง


ตัวอย่างที่ 2
现在不是议论这个问题的时候。
Xiàn zài bú shì yì lùn zhè gè wèn tí de shí hòu.      

现在不是讨论这个问题的时候。
Xiàn zài bú shì tǎo lùn zhè gè wèn tí de shí hòu.   
คำแปล: ตอนนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ถกปัญหานี้

 

—–แม้ว่า ทั้ง 2 คำจะมีความหมายที่ใกล้เคียงกันและใช้แทนกันได้ แต่ก็เฉพาะบางกรณีเท่านั้น โดยทั่วไปในบริบทที่ต่างกันยังไม่สามารถใช้แทนกัน จึงควรเลือกใช้คำให้ถูกต้องและเหมาะสม ดังนี้

议论 หมายถึง ร่วมกันแสดงข้อคิดเห็นหรือความคิดเห็นในเชิงวิจารณ์บุคคลหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในภาษาไทยจะใช้คำว่า “วิพากษ์” “วิจารณ์” “วิพากษ์วิจารณ์” หรือ “ติฉินนินทา”

ตัวอย่าง
他们正在议论小王离婚的事。
Tā men zhèng zài yì lùn Xiǎo Wáng lí hūn de shì.
พวกเขากำลังวิจารณ์เรื่องการหย่าร้างของเสี่ยวหวาง

有的国家禁止在公共场合议论政治。
Yǒu de guó jiā jìn zhǐ zài gōng gòng chǎng hé yì lùn zhèng zhì.
บางประเทศห้าม (ประชาชน) วิพากษ์วิจารณ์การเมืองในที่สาธารณะ

背后议论他人是不利于团结的行为。
Bèi hòu yì lùn tā rén shì bú lì yú tuán jié de xíng wéi.
การนินทาคนอื่นลับหลังเป็นประพฤติกรรมที่ไม่เป็นผลดีต่อความสามัคคี

讨论 หมายถึง ร่วมกันแสดงข้อคิดเห็นหรือความคิดเห็นในเชิงพินิจ พิเคราะห์ หรือ พิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อหาข้อสรุป ในภาษาไทยจะใช้คำว่า “พิจารณา” หรือ “อภิปราย”

ตัวอย่าง
领导们将要讨论提升小王的事。
Lǐng dǎo men jiāng yào tǎo lùn tí shēng Xiǎo Wáng de shì.
คณะผู้บริหารจะพิจารณาเรื่องการเลื่อนตำแหน่งให้เสี่ยวหวาง

专家们就核电厂的利弊展开激烈讨论
Zhuān jiā men jiù hé diàn chǎng de lì bì zhǎn kāi jī liè tǎo lùn.
นักวิชาการเปิดอภิปรายข้อดีข้อเสียของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กันอย่างดุเดือด

内阁正在开会讨论核电厂修建事宜。
Nèi gé zhèng zài kāi huì tǎo lùn hé diàn chǎng xiū jiàn shì yí.
คณะรัฐมนตรีกำลังประชุมเพื่อพิจารณาญัตติการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

***********************************************

เกร็ดน่ารู้

♣  เมื่อกล่าวถึงคำศัพท์ภาษาจีนที่มีความหมายว่า วิพากษ์ วิจารณ์ หรือพิจารณา ผู้สนใจอาจจะอยากทราบต่อไปว่า แล้วคำว่า “ประชาพิจารณ์” “ประชามติ” และ “มติที่ประชุม” จะตรงกับคำศัพท์ภาษาจีนว่าอย่างไร

1. คำว่า “ประชาพิจารณ์” ตรงกับภาษาจีนว่า

» 公众意见听证会  (gōng zhòng yì jiàn tīng zhèng huì) เรียกย่อๆ ว่า 听证会 (tīng zhèng huì)

» 公众意见投票会  (gōng zhòng yì jiàn tóu piào huì) เรียกย่อๆ ว่า 公投会 (gōng tóu huì)

ตัวอย่าง
政府就修建核电厂的影响组织公众意见听证会
Zhèng fǔ jiù xiū jiàn hé diàn chǎng de yǐng xiǎng zǔ zhī gōng zhòng yì jiàn tīng zhèng huì.
รัฐบาลได้จัดทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับผลกระทบของการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

政府就修建核电厂的影响组织公众意见投票会
Zhèng fǔ jiù xiū jiàn hé diàn chǎng de yǐng xiǎng zǔ zhī gōng zhòng yì jiàn tóu piào huì.
รัฐบาลได้จัดทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับผลกระทบของการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

2. คำว่า “ประชามติ” ตรงกับ คำว่า 公众表决  (gōng zhòng biǎo jué)

ตัวอย่าง
听证会程序过后将由社区民众作出公众表决
Tīng zhèng huì chéng xù guò hòu jiāng yóu shè qū mín zhòng zuò chū gōng zhòng biǎo jué.
เมื่อผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์แล้วจะให้ผู้คนในชุมชนลงประชามติ

3. คำว่า “มติที่ประชุม” ตรงกับ คำว่า 会议决议 (huì yì jué yì) เรียกย่อๆ ว่า 决议 (jué yì)

ตัวอย่าง
内阁决议要求取消核电厂项目。
Nèi gé jué yì yāo qiú qǔ xiāo hé diàn chǎng xiàng mù.
มติที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีต้องการให้ยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา