—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และเมื่อสังเกตจะพบว่า คำศัพท์ภาษาจีนบางคำที่เราใช้บ่อยๆ กลับสร้างความสับสน มึนงงให้เราเป็นอย่างมาก

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอภาษาจีนที่คนใช้ยังใช้สับสนอยู่ โดยเป็นคำศัพท์ที่นักเรียน นักศึกษา จนถึงประชาชนทั่วไปพบเจอในชีวิตประจำวันกันทั้งนั้น 

เรามาต่อกันใน Ep.15 กันดีกว่าค่ะ

(měi) กับ ()

—–คำว่า กับ เป็นอีก 2 คำที่ใช้สับสนบ่อย เนื่องจากทั้ง 2 คำนี้ใช้แทนกันได้ในกรณีที่บ่งชี้ถึง “ทั้งหมด ไม่มีกรณียกเว้น”

ตัวอย่างที่ 1

个部门的人必须参加这次会议。
Měi gè bù mén de rén bì xū cān jiā zhè cì huì yì.
พนักงานทุกแผนกต้องเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
个部门的人必须参加这次会议。
gè bù mén de rén bì xū cān jiā zhè cì huì yì.
พนักงานแต่ลแผนกต้องเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

 

ตัวอย่างที่ 2

请把个月的销售额记录下来。
Qǐng bǎ měi gè yuè de xiāo shòu é jì lù xià lái.
ขอให้บันทึกยอดจำหน่ายของทุกเดือนไว้ด้วย
请把个月的销售额记录下来。
Qǐng bǎ gè yuè de xiāo shòu é jì lù xià lái.
ขอให้บันทึกยอดจำหน่ายของแต่ละเดือนไว้ด้วย

จากตัวอย่างที่ 1 และ 2 ดังกล่าว การเลือกใช้ หรือ ไม่มีผลกระทบต่อเนื้อความที่ต้องการสื่อสาร กล่าวคือ
– ในตัวอย่างที่  1  ทั้ง 2 ประโยคยังคงหมายถึง พนักงานจากหน่วยงานทั้งหมดต้องเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
– ในตัวอย่างที่  2  ทั้ง 2 ประโยคยังคงหมายถึง ให้บันทึกยอดจำหน่ายทั้งหมดไว้

 

—–แต่หากต้องการแยกแยะส่วนที่แตกต่างของคำว่า กับ จะเห็นความแตกต่าง ดังนี้

» หมายถึง “ทุก…” หรือ “ทุกๆ …” เป็นการเน้นว่า ทั้งหมด ไม่มีกรณียกเว้น

ตัวอย่าง
年回老家去探望奶奶。
měi nián huí lǎo jiā qù tàn wàng nǎi nai.
ฉันกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมคุณย่าทุกปี

次来泰国都住在这家酒店。
měi cì lái Tài Guó dōu zhù zài zhè jiā jiǔ diàn.
ทุกครั้งที่ฉันมาประเทศไทยก็พักอยู่โรงแรมแห่งนี้

 个部门的个职员都得到一百元奖金。
Měi gè bù mén de měi gè zhí yuán dōu dé dào yì bǎi yuán jiǎng jīn.
พนักงานทุกคนของทุกแผนกต่างได้รับโบนัส 100 หยวน

» หมายถึง “แต่ละ…” หรือ “อย่างละ…” เป็นการเน้นว่า แยกเป็นจํานวนหนึ่งๆ แยกเป็นส่วนๆ หรือเป็นหน่วยหนึ่งๆ ในจํานวนรวม ซึ่งกําหนดเป็นรายๆ ไป

ตัวอย่าง
三种蛋糕我买了一盒。
Sān zhǒng dàn gāo wǒ mǎi le yì hé.
ขนมเค้กทั้ง 3 ชนิด ฉันชื้ออย่างละ 1 กล่อง

部门的奖金制度不一样。
bù mén de jiǎng jīn zhì dù bù yí yàng.
ระบบโบนัสของแต่ละแผนกไม่เหมือนกัน

条意见代表人不同的想法。
tiáo yì jiàn dài biǎo rén bù tóng de xiǎng fǎ.
ข้อคิดเห็นแต่ละข้อแทนความคิดเห็นที่แตกต่างกันของแต่ละคน

*********************************************

เกร็ดความรู้

 ข้อสังเกตด้านความแตกต่างในการใช้ภาษา

—–ด้วยความเคยชินของการใช้ภาษาที่แตกต่างกันระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีน จะสังเกตได้ว่าประโยคภาษาไทย “ฉันจะกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมคุณย่าทุกปี” กับ “แต่ละปีฉันจะกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมคุณย่า” นั้น เนื้อความที่ต้องการสื่อสารของทั้ง 2 ประโยคไม่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะใช้คำว่า “ทุกปี” หรือ “แต่ละปี

—–แต่เมื่อเป็นประโยคภาษาจีนจะไม่ใช้คำว่า  各年 (แต่ละปี)  มาบ่งชี้ถึง “ทุกปี” เนื่องจากไม่ต้องการเน้นเป็นส่วนๆ หรือเป็นหน่วยรายปี อีกทั้งตามความเคยชินของการใช้ภาษาจีนหากต้องการบ่งชี้ถึง “ทุกปีโดยไม่มีปีไหนยกเว้น” จะใช้คำว่า 每年 (měi nián ทุกปี) หรือ 年年 (nián nián ทุกปี)   ดังนั้น ประโยค “ฉันจะกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมคุณย่าทุกปี”  กับ  “แต่ละปีฉันจะกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมคุณย่า”  คนจีนจะพูดว่า

每年回老家去探望奶奶。
měi nián huí lǎo jiā qù tàn wàng nǎi nai.

หรือ

年年回老家去探望奶奶。
 Wǒ nián nián huí lǎo jiā qù tàn wàng nǎi nai.

 

!!!! ห้ามใช้  我各年回老家去探望奶奶。!!!!

 


การใช้ กับ เพื่อแสดงความหมายในทางเดียวกัน

– ในกรณีที่ต้องการเน้นว่า “ทุก (คน) …ต่าง…” ให้ใช้รูปแบบโครงสร้างประโยค  每… 都…
– ในกรณีที่ต้องการเน้นว่า “ต่าง (คน)…ต่าง…” ให้ใช้รูปแบบโครงสร้างประโยค  各… 各…

ตัวอย่าง 

个人回自己的家                                    人回人的家 (的家)

měi gè rén dōu huí zì jǐ de jiā                          rén huí rén de jiā ( huí de jiā)

ทุกคนต่างกลับบ้านของตนเอง                        ต่างคนต่างกลับบ้านของตนเอง

 

个人有自己的看法                                 人有人的看法 (的看法)

měi gè rén dōu yǒu zì jǐ de kàn fǎ                    rén yǒu rén de kàn fǎ ( yǒu de kàn fǎ)

ทุกคนต่างมีมุมมองของตนเอง                         ต่างคนต่างมีมุมมองของตนเอง

 

个人有自己的爱好                                人有人的爱好 (的爱好)

měi gè rén dōu yǒu zì jǐ de ài hǎo                   rén yǒu rén de ài hǎo (yǒu de ài hǎo)

ทุกคนต่างมีสิ่งที่ตนเองชอบ                             ต่างคนต่างมีสิ่งที่ตนเองชอบ

 

个人维护自己的尊严                             人维护人的尊严 (维护的尊严)

měi gè rén dōu wéi hù zì jǐ de zūn yán            rén wéi hù rén de zūn yán ( wéi hù de zūn yán)

ทุกคนต่างปกป้องศักดิ์ศรีของตนเอง                ต่างคนต่างปกป้องศักดิ์ศรีของตนเอง

 

个人有自己的理由                                   人有人的理由 (的理由)

měi gè rén dōu yǒu zì jǐ de lǐ yóu                      rén yǒu rén de lǐ yóu ( yǒu de lǐ yóu)

ทุกคนต่างมีเหตุผลของตนเอง                           ต่างคนต่างมีเหตุผลของตนเอง

个人有自己的优点和缺点

měi gè rén dōu yǒu zì jǐ de yōu diǎn hé quē diǎn      

ทุกคนต่างมีจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง

 

人有人的优点和缺点 (的优缺点)

rén yǒu rén de yōu diǎn hé quē diǎn (yǒu de yōu quē diǎn)

ต่างคนต่างมีจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา