“การออกจากงาน” ภาษาจีนพูดว่าอย่างไร?


离职 lí zhí หมายถึง ออกจากงาน หรือการออกจากงาน

ตัวอย่างประโยค เช่น

李涛离职了。 Lǐ tāo lí zhí le.

หลี่เทาออกจากงานไปแล้ว

 

辞职 cí zhí หมายถึง ลาออกจากงาน หรือการลาออกจากงาน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้รับจ้างเอง ตัวอย่างประโยค เช่น

李涛辞职了。

Lǐ tāo cí zhí le.

หลี่เทาลาออกไปแล้ว

 

解雇 jiě gù หมายถึง เลิกจ้าง หรือ การเลิกจ้าง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง อาจมีสาเหตุจากบริษัทต้องการลดต้นทุน หรือปรับโครงสร้างภายใน เป็นต้น เนื่องจากผู้ที่ถูกเลิกจ้างงานนั้นไม่ได้กระทำความผิด หรือทางบริษัทไม่สามารถอ้างสาเหตุการกระทำผิดได้ เมื่อกล่าวถึงประธานของประโยคถูกเลิกจ้าง ให้ใช้คู่กับคำว่า 被 bèi (ถูก,โดน)

ตัวอย่างประโยค เช่น

李涛被解雇了。

Lǐ tāo bèi jiě gù le.

หลี่เทาถูกเลิกจ้างไปแล้ว

 

开除 kāi chú หมายถึง ไล่ออก หรือ การไล่ออก ใช้เมื่อกล่าวถึงกรณีถูกไล่ออกจากงานโดยสาเหตุมาจากการ
กระทำความผิดขั้นรุนแรงหรือสร้างความเสียหายต่อบริษัท ให้ใช้คู่กับคำว่า 被 bèi (ถูก,โดน) ตัวอย่างประโยค เช่น

李涛被开除了。

Lǐ tāo bèi kāi chú le.

หลี่เทาถูกไล่ออก(จากงาน)ไปแล้ว

 

  • แม้ว่า 解雇 กับ 开除 จะมีความแตกต่างกันทางนัยของความหมาย แต่ก็มักถูกนำมาใช้ปะปนกัน ทั้งนี้ ยังมีสแลงว่า 被炒鱿鱼 (bèi chǎo yóu yú โดนผัดปลาหมึก) ความหมายคือ โดนไล่ออกจากงาน ซึ่งสามารถใช้แทนกันได้ทั้ง 3 คำ

ตัวอย่างประโยค เช่น

李涛被解雇了。 Lǐ tāo bèi jiě gù le.

李涛被开除了。 Lǐ tāo bèi kāi chú le.

李涛被炒鱿鱼了。 Lǐ tāo bèi chǎo yóu yú le.

หลี่เทาถูกไล่ออก (จากงาน) ไปแล้ว

 

  • สำหรับสำนวนที่ว่า การได้รับซองขาวจากบริษัท ในภาษาจีนพูดได้ว่า 收到大信封 (shōu dào dà xìn fēng)

ตัวอย่างประโยค เช่น

李涛收到大信封了。

Lǐ tāo shōu dào dà xìn fēng le.

หลี่เทาได้รับซองขาวจากบริษัทไปแล้ว