20241月刊  


คำจีนใช้สนุก 有趣的词语

 

bù       zhān     biān

สำนวน                           不        沾          边

แปลทีละคำศัพท์          ไม่        แตะ      ขอบ

ไม่แตะขอบ

แปลเอาความ               ไม่ตรงประเด็น / ไม่เกี่ยวข้อง / ห่างไกลจาก… / ไม่เข้าใกล้…

คำอธิบายเพิ่มเติม       เป็นสำนวนภาษาปาก 沾边 มีความหมายว่า (ประเด็นที่กล่าวมานั้น)ใกล้เคียงกับความเป็นจริงหรือตรงประเด็น เมื่อใช้ในรูปแบบปฏิเสธ สำนวนนี้จึงสื่อความหมายหลากหลาย เช่น ไม่ตรงประเด็น ไม่เกี่ยวข้อง ห่างไกลจาก… ไม่เข้าใกล้…

 

รูปแบบประโยคอื่นๆ ที่พบบ่อย

跟…不沾边儿   gēn…bù zhān biān ér    ไม่ตรงประเด็นกับ…

ไม่เกี่ยวข้อง…

ห่างไกลจาก…

ไม่เข้าใกล้กับ…

ตัวอย่าง

 1. 他的演讲主题不沾边

Tā de yǎn jiǎng gēn zhǔ tí bù zhān biān.

สุนทรพจน์ของเขาไม่ตรงประเด็นกับหัวข้อ

 

 1. 古谚说: 忍耐记心间,烦恼不沾边

Gǔ yàn shuō: Rěn nài jì xīn jiān, fán nǎo bù zhān biān.

ภาษิตโบราณกล่าวว่า ความอดทนอดกลั้นตระหนักจารึกไว้ในใจ ปัญหากลัดกลุ้มจะไม่เข้าใกล้

 

 1. 弟弟的思想现实不沾边,所以老换工作。

Dì di de sī xiǎng gēn xiàn shí bù zhān biān, suǒ yǐ lǎo huàn gōng zuò.

ความคิดของน้องชายห่างไกลจากความเป็นจริง จึงเปลี่ยนงานอยู่เรื่อย

 

 1. 我所学的专业现在的工作不沾边儿

Wǒ suǒ xué de zhuān yè gēn xiàn zài de gōng zuò bù zhān biān ér.

วิชาเอกที่ฉันเรียนมากับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันไม่เกี่ยวข้องกันเลย

 


 

     .bú       jiàn dé

สำนวน                         不        见得

แปลทีละคำศัพท์       ไม่         เห็น

…..ไม่เห็นว่าเป็นอย่างนั้น

แปลเอาความ            ไม่ใช่ว่า… / ไม่ใช่…เสมอไป / ใช่ว่าจะ…

คำอธิบายเพิ่มเติม     เป็นสำนวนภาษาปาก ใช้แสดงความคิดเห็นส่วนตนในเชิงปฏิเสธ มีความหมายใกล้เคียงภาษาไทย ‘ไม่ใช่…เสมอไป’ นอกจากนี้ยังคล้ายวลีจีน 不一定 bù yí dìng หมายถึง ไม่…เสมอไป หรือ ไม่แน่ว่า…เสมอไป

 

ตัวอย่าง

 1. 囚犯不见得全都是坏人。

Qiú fàn bú jiàn dé quán dōu shì huài rén.

นักโทษใช่ว่าจะเป็นคนเลวทุกคน

 

 1. 权力集中不见得是坏事。

Quán lì jí zhōng bú jiàn dé shì huài shì.

การรวมศูนย์อำนาจไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายเสมอไป

 

 1. 生活节俭不见得因为他没钱。

Shēng huó jié jiǎn bú jiàn dé yīn wèi tā méi qián.

ใช้ชีวิตอย่างประหยัดไม่ใช่ว่าเพราะเขาไม่มีเงิน


 

  …bú       zài      huà   xià

สำนวน                        不       在        话    下

แปลทีละคำศัพท์      ไม่       อยู่       กล่าวถึง

     ไม่อยู่ในขอบข่ายที่กล่าวถึง

แปลเอาความ            ไม่ต้องกังวล / ไม่ใช่ปัญหา

คำอธิบายเพิ่มเติม     เป็นสำนวนภาษาปาก บ่งบอกสภาพการณ์ที่ง่าย สะดวก สามารถควบคุม จัดการหรือรับมือสถานการณ์ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเป็นกังวล

 

รูปแบบประโยคอื่นๆ ที่พบบ่อย

关键时刻掉链子   guān jiàn shí kè diào liàn zi   ตกม้าตายในช่วงเวลาสำคัญ

 

ตัวอย่าง

 1. 只要天天训练,击败对手不在话下

Zhǐ yào tiān tiān xùn liàn, jī bài duì shǒu bú zài huà xià.

ขอให้ฝึกซ้อมทุกวัน การเอาชนะคู่แข่งไม่ใช่ปัญหา

 

 1. 只要有信心,任务再难也不在话下

Zhǐ yào yǒu xìn xīn, rèn wù zài nán yě bú zài huà xià.

เพียงแค่มีความมั่นใจ ภารกิจจะยากแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวล

 

 1. 政府财政富足,救灾预算不在话下

Zhèng fǔ cái zhèng fù zú, jiù zāi yù suàn bú zài huà xià.

การคลัง (ของ) รัฐบาลมั่งคั่ง งบประมาณบรรเทาภัยพิบัติไม่ต้องกังวล


สนทนาพาที常用口语

就是说

…jiù shì shuō…

…นั่นหมายถึงว่า… / …ก็แสดงว่า… / …ก็เท่ากับว่า…

——โครงสร้างประโยค ‘…就是说…’  ใช้ในกรณีที่ผู้พูดต้องการขยายความ หรือเน้นย้ำให้ความชัดเจนแก่เรื่องที่กำลังสนทนา เช่น 1.ผมบอกว่าไม่ได้ นั่นหมายถึงว่าใครก็ไปไม่ได้ทั้งนั้น  2.คุณพ่อไม่ได้คัดค้าน ก็แสดงว่าท่านเห็นด้วยแล้ว

 ‘…就是说…’ มีความหมายว่า ‘…นั่นหมายถึงว่า…’ ‘…ก็แสดงว่า…’  หรือ ‘…ก็เท่ากับว่า…’

 

ตัวอย่างประโยค

 

 1. 我说不行,就是说谁也不可以走。

Wǒ shuō bù xíng,jiù shì shuō sheí yě bù kě yǐ zǒu.

ผมบอกว่าไม่ได้ นั่นหมายถึงว่าใครก็ไปไม่ได้ทั้งนั้น

 

 1. 爸爸没说反对,也就是说他同意了。

Bà ba méi shuō fǎn duì,yě jiù shì shuō tā tóng yì le.

คุณพ่อไม่ได้คัดค้าน ก็แสดงว่าท่านเห็นด้วยแล้ว

 

 1. 导师让你重新修改,就是说你的论文还有不足。

Dǎo shī ràng nǐ chóng xīn xiū gǎi,jiù shì shuō nǐ de lùn wén hái yǒu bù zú.

อาจารย์ที่ปรึกษาให้คุณแก้ไขใหม่ นั่นหมายถึงว่าวิทยานิพนธ์ของคุณยังมีข้อบกพร่องอยู่

 

ตัวอย่างบทสนทนา
(A เล่าเรื่องที่เจ้านายเรียกไปคุยให้ B ฟัง)

A:     今天老板找我谈话了。

Jīn tiān lǎo bǎn zhǎo wǒ tán huà le.

วันนี้เจ้านายเรียกฉันไปคุยด้วย

 

B:          都谈了些什么?

Dōu tán le xiē shén me?

คุยอะไรกันบ้างล่ะ

 

A:     他叫我写辞职信。

Tā jiào wǒ xiě cí zhí xìn.

เขาบอกให้ฉันเขียนจดหมายลาออก

 

B:          什么?就是说要炒你鱿鱼了!

Shén me?Jiù shì shuō yào chǎo nǐ yóu yú le!

อะไรนะ ก็เท่ากับว่าจะไล่คุณออกละสิ!


…时不时…

…shí bù shí…

เป็นครั้งคราว… / …บางครั้ง…

 

คำอธิบาย      

—– โครงสร้างประโยค ‘…时不时…’ ใช้ในกรณีที่ต้องการบอกว่า บางอย่างเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่น 1.วันอาทิตย์ พี่สาวจะไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดเป็นครั้งคราว  2.แม้จะเคยชินกับชีวิตชายโสด แต่บางครั้งก็รู้สึกเหงา

 ‘…时不时…’ มีความหมายว่า ‘…เป็นครั้งคราว…’ หรือ ‘…บางครั้ง…’

 

ตัวอย่างประโยค

 1. 星期天,姐姐时不时会去图书馆看书。

Xīng qī tiān,jiě jie shí bù shí huì qù tú shū guǎn kàn shū.

วันอาทิตย์ พี่สาวจะไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดเป็นครั้งคราว

 

 1. 虽然过惯了单身汉生活,但时不时也会感到寂寞。

Suī rán guò guàn le dān shēn hàn shēng huó,dàn shí bù shí yě huì gǎn dào jì mò.

แม้จะเคยชินกับการใช้ชีวิตแบบชายโสด แต่บางครั้งก็รู้สึกเหงาเหมือนกัน

 

 1. 自从搬出去以后,他只能时不时回家看望妈妈。

Zì cóng bān chū qù yǐ hòu,tā zhǐ néng shí bù shí huí jiā kàn wàng mā ma.

หลังจากย้ายออกไปแล้ว เขาได้แต่กลับบ้านเยี่ยมแม่เป็นครั้งคราว

 

ตัวอย่างบทสนทนา

(A สนทนากับ B เรื่องปวดหัวไหล่)

 

A:    最近我的肩头时不时酸疼。

Zuì jìn wǒ de jiān tóu shí bù shí suān téng.

พักนี้หัวไหล่ของฉันปวดเมื่อยเป็นครั้งคราว

 

B:    这是因为你长时间使用电脑造成的。

Zhè shì yīn wèi nǐ cháng shí jiān shǐ yòng diàn nǎo zào chéng de.

นี่เนื่องจากคุณใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานทำให้เกิดอาการ (อย่างนั้น)

 

A:    怎么办?找医生治疗好不好?

Zěn me bàn?Zhǎo yī shēng zhì liáo hǎo bù hǎo?

ทำยังไงดี หาหมอรักษาดีมั้ย

 

B:    其实不必要,只要你时不时去锻炼身体就好了。

Qí shí bú bì yào,zhǐ yào nǐ shí bù shí qù duàn liàn shēn tǐ jiù hǎo le.

อันที่จริงไม่จำเป็นหรอก ขอเพียงคุณบริหารร่างกายบ้างเป็นครั้งคราวก็พอแล้ว