ตัวเลขอารบิก ตัวเลขไทย ตัวเลขจีน
(ตัวเขียนเล็ก)
ตัวเลขจีน
(ตัวเขียนใหญ่)
ตัวเลขโบราณ (天干)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 ๑๐
20 ๒๐ 二十/廿 贰拾/念
30 ๓๐ 三十/卅 叁拾
40 ๔๐ 四十/卌 肆拾
50 ๕๐ 五十/圩 伍拾
60 ๖๐ 六十/圆 陆拾
70 ๗๐ 七十/进 柒拾
80 ๘๐ 八十/枯 捌拾
90 ๙๐ 九十/枠 玖拾
100 (ร้อย) ๑๐๐
1,000 (พัน) ๑,๐๐๐
10,000 (หมื่น) ๑๐,๐๐๐
100,000 (แสน) ๑๐๐,๐๐๐ 十万 拾万
1,000,000 (ล้าน) ๑,๐๐๐,๐๐๐ 百万 佰万
10,000,000 (สิบล้าน) ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 千万 仟万
100,000,000 (ร้อยล้าน) ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 亿 亿

 

  1. การอ่านตัวเลขหลักหน่วย (0-9)

ตัวเลขจีน

ตัวเลขอารบิก เสียงอ่านพินอิน คำแปลภาษาไทย
1 หนึ่ง
2 èr สอง
3 sān สาม

 

  1. การอ่านตัวเลขหลักสิบ (10-99)

ตัวเลขจีน

ตัวเลขอารบิก เสียงอ่านพินอิน คำแปลภาษาไทย
十五 15  shí wǔ สิบห้า
二十四 24 èr shí sì ยี่สิบสี่
三十六 36 sān shí liù สามสิบหก

 

  1. การอ่านตัวเลขหลักร้อย (100-999)
ตัวเลขจีน ตัวเลขอารบิก เสียงอ่านพินอิน คำแปลภาษาไทย
一百零八 108 yì bǎi líng bā หนึ่งร้อยแปด
二百一十五 215 èr bǎi yī shí wǔ สองร้อยสิบห้า
三百八十 380 sān bǎi bā shí สามร้อยแปดสิบ

 

ข้อสังเกต

  1. หากเลขหลักสิบเป็นเลข 1 เวลาอ่านหลักสิบต้องอ่านเป็น一十 yī shí โดยต้องมีคำว่า 一 yī กำกับและออกเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงที่ 1 เสมอ เช่น

一百一十 (110) อ่านว่า yì bǎi yī shí หนึ่งร้อยสิบ

一百一十四 (114) อ่านว่า yì bǎi yī shí sì หนึ่งร้อยสิบสี่

  1. หากเลขหลักสิบเป็นเลข 0 เวลาอ่านหลักสิบต้องอ่านคำว่า 零 líng ศูนย์ ด้วย เช่น

一百零九 (109)  อ่านว่า yì bǎi líng jiǔ หนึ่งร้อยเก้า

การอ่านจำนวนตัวเลขโดยละ 零 líng อาจทำให้ตีความผิดได้ เพราะ 一百九 yì bǎi jiǔ ย่อมาจากคำว่า 一百九十 yì bǎi jiǔ shí หมายถึง หนึ่งร้อยเก้าสิบ (190)

 

 

  1. การอ่านตัวเลขหลักพัน (1,000-9,999)

ตัวเลขจีน

ตัวเลขอารบิก เสียงอ่านพินอิน คำแปลภาษาไทย
一千五百七十 1,570  yì qiān wǔ bǎi qī shí หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
三千三百零三 3,303 sān qiān sān bǎi líng sān สามพันสามร้อยสาม
五千零五 5,005 wǔ qiān líng wǔ ห้าพันกับห้า

 

  1. การอ่านตัวเลขหลักหมื่น (10,000-99,999)
ตัวเลขจีน ตัวเลขอารบิก เสียงอ่านพินอิน คำแปลภาษาไทย
一万八千九百 18,900 yí wàn bā qiān jiǔ bǎi หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อย
三万七千零五 37,005 sān wàn qī qiān líng wǔ สามหมื่นเจ็ดพันกับห้า
五万零二 50,002 wǔ wàn líng èr ห้าหมื่นกับสอง

 

ข้อสังเกต

หากตัวเลขมี 0 คั่นกลางตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปให้อ่าน零 líng เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เช่น

三千四百零八 (3,408) อ่านว่า sān qiān sì bǎi líng bā  สามพันสี่ร้อยแปด

六千零二 (6,002) อ่านว่า  liù qiān líng èr  หกพันกับสอง

九万零五 (90,005) อ่านว่า  jiǔ wàn líng wǔ  เก้าหมื่นกับห้า

 

  1. การอ่านตัวเลขหลักแสน หลักล้าน และหลักสิบล้าน

หลักแสน หลักล้าน และหลักสิบล้านไม่มีคำเฉพาะในภาษาจีน หากต้องการแสดงจำนวนดังกล่าวต้องอาศัยคำว่า 万 wàn หมื่น มาประสมขึ้นเป็นคำใหม่ ดังนี้ หลักแสน เรียกว่า 十万 shí wàn (สิบหมื่น), หลักล้าน เรียกว่า 百万 bǎi wàn (ร้อยหมื่น) และหลักสิบล้าน เรียกว่า 千万 qiān wàn (พันหมื่น)

 

ตัวเลขจีน ตัวเลขอารบิก เสียงอ่านพินอิน คำแปลภาษาไทย
三十万 300,000 sān shí wàn สามแสน
五百万 5,000,000 wǔ bǎi wàn ห้าล้าน
七千万 70,000,000 qī qiān wàn เจ็ดสิบล้าน

 

  1. การอ่านหลักร้อยล้าน

นอกจากจำนวนหลักต่างๆ ที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้ว ภาษาจีนยังมีการใช้คำว่า 亿 yì ร้อยล้าน, 十亿 shí yì พันล้าน, 百亿 bǎi yì หมื่นล้าน, 千亿 qiān yì แสนล้าน และ 万亿 wàn yì ล้านล้าน ซึ่งมักใช้ในการบรรยายสิ่งที่มีจำนวนมากมายมหาศาล เช่น จำนวนประชากร รายได้ของประเทศ เป็นต้น

 

ตัวเลขจีน ตัวเลขอารบิก เสียงอ่านพินอิน คำแปลภาษาไทย
四亿 400,000,000 sì yì สี่ร้อยล้าน
五十亿 5,000,000,000 wǔ shí yì ห้าพันล้าน
六百亿 60,000,000,000 liù bǎi yì หกหมื่นล้าน
七千亿 700,000,000,000 qī qiān yì เจ็ดแสนล้าน
八万亿 8,000,000,000,000 bā wàn yì แปดล้านล้าน

 

เรื่องโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา