คำจีนใช้สนุก (有趣的词语)


—————————–       chī        rén        zuǐ      ruǎn,     ná        rén        shǒu     duǎn

สำนวน           ————         人         嘴          软,       拿        人           手            短

แปลทีละคำศัพท์          ——กิน      คนอื่น     ปาก      อ่อน         เอา       คนอื่น         มือ         สั้น

———————————–กินของคนอื่นปากจะอ่อน เอาของคนอื่นมือจะสั้น

แปลเอาความ————ใจอ่อนเพราะติดค้างบุญคุณ / ไม่กล้าเอาผิดเพราะถูกติดสินบน / ไม่กล้าเอาผิดเพราะติดค้างบุญคุณ

คำอธิบายเพิ่มเติม       เป็นคติเตือนใจให้ประพฤติตนอย่างสุจริต ไม่รับสินบนหรือผลประโยชน์ใด เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อจากความโลภของตนเอง มักใช้สำหรับผู้มีอำนาจ ผู้มีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ส่วนรวม ถือเป็นการให้ข้อคิดแก่ผู้ที่อยากได้ผลประโยชน์จากคนอื่นฟรีๆ โดยให้ตระหนักถึงผลเสียที่อาจตามมาในภายหลัง กล่าวคือ คนเราเมื่อรับผลประโยชน์จากผู้อื่นแล้ว จะจดจำและกลายเป็นหนี้บุญคุณติดค้างกัน ต่อให้เป็นแค่สิ่งของเล็กน้อย ก็จะเกิดความเกรงอกเกรงใจต่ออีกฝ่าย เมื่อเห็นอีกฝ่ายทำเรื่องไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ก็ลำบากใจไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ เนื่องจากนึกถึงบุญคุณหรือประโยชน์ที่เคยได้

ตัวอย่าง

 1. 吃人嘴软,拿人手短” 是法官的大忌。
  Chī rén zuǐ ruǎn, ná rén shǒu duǎn” shì fǎ guān de dà jì.
  ไม่กล้าเอาผิดเพราะถูกติดสินบน’ เป็นข้อห้ามที่สำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่ตุลาการ
 2. 海关人员拒绝收礼,以免“吃人嘴软,拿人手短”。
  Hǎi guān rén yuán jù jué shōu lǐ, yǐ miǎn “chī rén zuǐ ruǎn, ná rén shǒu duǎn” .
  เจ้าหน้าที่ศุลกากรปฏิเสธที่จะรับของขวัญ เพื่อหลีกเลี่ยงการ ‘ไม่กล้าเอาผิดเพราะติดค้างบุญคุณ
 3. 不能收受贿赂呀,俗话说“吃人嘴软,拿人手短”。
  Bù néng shōu shòu huì lù ya, sú huà shuō “chī rén zuǐ ruǎn, ná rén shǒu duǎn”.
  อย่ารับสินบนนะ โบราณกล่าวไว้ว่า ‘มือไม้อ่อนเพราะถูกติดสินบน

—————————–     dài        gāo       mào zi

สำนวน————————-戴         高         帽子

แปลทีละคำศัพท์————สวม        สูง       หมวก

——————————สวมหมวกสูงๆ

แปลเอาความ—–—–—–(กริยา) ยกยอ / ยกยอปอปั้น / อวย

คำอธิบายเพิ่มเติม—–—–帽子 mào zi เดิมหมายถึง หมวก ในที่นี้มีความหมายคล้ายกับคำไทยว่า “หัวโขน” 高帽子   gāo mào zi จึงสื่อความหมายโดยนัยว่า ตำแหน่ง ยศศักดิ์ หรือคำยกยอสรรเสริญต่างๆ กองไว้บนศีรษะของคนนั้นๆ

————————–คนจีนใช้สำนวนนี้สื่อความหมายเชิงลบในกรณีที่ต้องการเสียดสีพฤติกรรมของคน ซึ่งมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ 1. ชอบฟังคำสรรเสริญ ต้องการให้คนอื่นยกย่องตลอดเวลา (爱戴高帽子 ài dài gāo mào zi ชอบให้ยกยอปอปั้น) 2. การพูดคำเยินยอเกินจริง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ต้องการประจบประแจงเพื่อหวังผลประโยชน์ มักทำให้ผู้รับฟังเสียคนได้ง่ายเพราะหลงตนเองอย่างผิดๆ (给… 戴高帽子 gěi … dài gāo mào zi พูดคำยกยอ / ยกยอปอปั้น…)

ตัวอย่าง

 1. 爷爷爱自己自己戴高帽子
  Yé ye ài zì jǐ gěi zì jǐ dài gāo mào zi.
  คุณปู่ชอบยกยอตัวเอง
 2. 戴高帽子有时也被认为是一种沟通技巧。
  Dài gāo mào zi yǒu shí yě bèi rèn wéi shì yī zhǒng gōu tōng jì qiǎo.
  บางครั้งการยกยอปอปั้นก็ถือว่าเป็นทักษะการสื่อสารเหมือนกัน
 3. 戴高帽子,想要什么直说吧。
  Bié gěi dài gāo mào zi, xiǎng yào shén me zhí shuō ba.
  อย่ามาอวยผมเลย ต้องการอะไรพูดมาตรงๆ เถอะ

 


—————————–  dài          lǜ     mào zi

สำนวน———————–         绿         帽子

แปลทีละคำศัพท์————สวม     สีเขียว    หมวก

——————————สวมหมวกสีเขียว

แปลเอาความ————-สวมเขา

คำอธิบายเพิ่มเติม        สำนวนนี้ใช้กับผู้ชายที่ภรรยามีชู้ มีความหมายตรงกับสำนวนไทยว่า ‘สวมเขา’ คือ สร้างความอัปยศให้แก่สามีด้วยการมีชู้โดยที่สามีไม่ระแคะระคาย

รูปแบบประโยคอื่นๆ ที่พบบ่อย

A 给B 戴绿帽子         … gěi … dài lǜ mào zi    A สวมเขาให้ B

B 被A戴绿帽子         … bèi … dài lǜ mào zi    B ถูก A สวมเขา

ตัวอย่าง

 1. 那女人老公戴绿帽子
  Nà nǚ rén gěi lǎo gōng dài lǜ mào zi.
  หญิงคนนั้นสวมเขาให้สามี
 2. 人们议论李刚老婆戴绿帽子的事。
  Rén men yì lùn Lǐ gāng bèi lǎo pó dài lǜ mào zi de shì.
  ผู้คนวิจารณ์กันเรื่องที่หลี่กังถูกภรรยาสวมเขา
 3. “男人戴绿帽子”寓意指他老婆有奸夫。
  “Nán rén dài lǜ mào zi” yù yì zhǐ tā lǎo pó yǒu jiān fū.
  “ผู้ชายสวมหมวกสีเขียว” แฝงความหมายว่าภรรยาของเขามีชู้

 


ภาษาจีนที่มักใช้สับสน (易混淆词语)


—————————–             rěn       wú         kě         rěn

สำนวน—————————–                            

แปลทีละคำศัพท์—————— ทน        ไม่       อาจจะ      ทน

แปลเอาความ——————สุดที่จะทน , หมดความอดทน

อธิบายเพิ่มเติม—————–หมายถึง ไม่อาจทน (คำพูด การกระทำ หรือทัศนคติของผู้อื่น) ได้อีกต่อไป ใช้กับการระงับอารมณ์เท่านั้น มีนัยว่าจะนำไปสู่การปฏิบัติอะไรบางอย่างต่อไป

ข้อพึงระวัง                   จะไม่ใช้กับความรู้สึกทางกายภาพ เช่น อาการเจ็บป่วย ความหิว หรือความหนาว

ตัวอย่าง

 1. 婆婆经常骂我,我实在忍无可忍了。
  Pó po jīng cháng mà wǒ, wǒ shí zài rěn wú kě rěn
  แม่สามีดุด่าฉันเป็นประจำ ฉันสุดที่จะทนแล้วจริงๆ
 2. 忍无可忍的民众走上街头示威游行。
  Rěn wú kě rěn de mín zhòng zǒu shàng jiē tóu shì wēi yóu xíng.
  ชาวบ้านที่หมดความอดทนออกไปเดินขบวนประท้วงตามท้องถนน
 3. 经理的怪脾气令大家忍无可忍,都不想跟他共事了。
  Jīng lǐ de guài pí qì lìng dà jiā rěn wú kě rěn, dōu bù xiǎng gēn tā gòng shì le.
  อารมณ์แปรปรวนของผู้จัดการทำให้ทุกคนสุดที่จะทน ต่างไม่อยากร่วมงานกับเขาอีกต่อไป

 

เกร็ดความรู้ : เมื่อต้องการบอกความรู้สึกที่ไม่อาจทนได้ซึ่งมีมูลเหตุมาจากทางร่างกายหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว ว่า “ทนไม่ไหว” หรือ “ทนไม่ได้”สามารถใช้วลีจำพวก 难以忍受 nán yǐ rěn shòu ยากที่จะทนได้ , 不能忍受 bù néng rěn shòu ไม่อาจทน , ไม่สามารถทนได้ ,  无法忍受 wú fǎ rěn shòu ไม่มีทางทนได้ ซึ่งสื่อความหมายได้กว้างกว่าสำนวน 忍无可忍

 

ตัวอย่าง

 1. 牙疼真的令人难以忍受
  Yá téng zhēn de lìng rén nán yǐ rěn shòu.
  (อาการ) ปวดฟันทำให้คนทนได้ยากจริงๆ
 2. 无法忍受这屋内的霉味。
  wú fǎ rěn shòu zhè wū nèi de méi wèi.
  ฉันไม่มีทางทนกลิ่นอับในห้องนี้ได้
 3. 大家不能忍受经理的怪脾气。
  Dà jiā bù néng rěn shòu jīng lǐ de guài pí qì.
  ทุกคนไม่สามารถทนอารมณ์แปรปรวนของผู้จัดการ

 


สนทนาพาที (常用口语)


霎时间

…shà shí jiān

…ชั่วพริบตา… / …ในทันใด / …ในทันที

คำอธิบาย

——โครงสร้างประโยค ‘…霎时间…’ ใช้บรรยายเหตุการณ์ หรือสภาพที่เกิดขึ้นในเวลาอันสั้น กระชั้นชิด หรือทันทีทันใด ด้วยมูลเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ เช่น 1. เมื่อพายุทอร์นาโดพัดผ่าน  ชั่วพริบตาเดียวต้นไม้ใหญ่ก็ถูกพัดโค่นลง         2. บรรยากาศยามเช้าที่งดงาม ถูกเมฆดำที่เคลื่อนมาอย่างฉับพลันปกคลุมในทันใด

——‘…霎时间…’มีความหมายว่า ‘…ชั่วพริบตา…’ ‘…ในทันใด’ หรือ ‘..ในทันที’

 

ตัวอย่างประโยค

 1. 龙卷风一来,霎时间大树都被吹倒了。
  Lóng juǎn fēng yì lái,shà shí jiān dà shù dōu bèi chuī dǎo le.
  เมื่อพายุทอร์นาโดพัดผ่าน ชั่วพริบตาเดียวต้นไม้ใหญ่ก็ถูกพัดโค่นลง
 2. 清晨的美景,霎时间被突如其来的乌云蒙住了。
  Qīng chén de měi jǐng,shà shí jiān bèi tū rú qí lái de wū yún méng zhù le.
  บรรยากาศยามเช้าที่งดงาม ถูกเมฆดำที่เคลื่อนมาอย่างฉับพลันปกคลุมในทันใด
 3. 当看到海浪卷走了身旁的女友时,他霎时间惊呆了。
  Dāng kàn dào hǎi làng juǎn zǒu le shēn páng de nǚ yǒu shí,tā shà shí jiān jīng dāi le.
  เมื่อเห็นคลื่นทะเลม้วนกลืนแฟนสาว (ที่อยู่) ข้างกายหายไป เขาก็ตะลึงงันในทันที

ตัวอย่างบทสนทนา

(A กับ B กำลังคุยกันถึงข่าวพายุเข้าตามที่กรมอุตุนิยมฯ ได้รายงาน)

A:      听天气预报说再过两天台风将登陆上海。
Tīng tiān qì yù bào shuō zài guò liǎng tiān tái fēng jiāng dēng lù Shàng Hǎi.
ได้ยินรายงานพยากรณ์อากาศว่า อีกสองวันพายุไต้ฝุ่นจะขึ้นฝั่งที่นครเซี่ยงไฮ้

B:      真的吗?我什么都还没准备呢。
Zhēn de ma?Wǒ shén me dōu hái méi zhǔn bèi ne.
จริงหรือเปล่า ฉันยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนะ

A:      记得上次台风来时,霎时间许多房屋都倒塌了。
Jì dé shàng cì tái fēng lái shí,shà shí jiān xǔ duō fáng wū dōu dǎo tā le.
จำได้ว่าครั้งที่แล้วตอนที่พายุเข้า ชั่วพริบตาบ้านเรือนจำนวนมากต่างพังทลายจนหมด

B:      水火无情!我们赶紧回去收拾东西吧。
Shuǐ huǒ wú qíng!Wǒ men gǎn jǐn huí qù shōu shí dōng xī ba.
น้ำไฟไม่ปรานีใคร! พวกเรารีบกลับไปเก็บข้าวของกันเถอะ