—————————–dào         jiā          le

สำนวน                      … 到           家         了

แปลทีละคำศัพท์      … ถึง        บ้าน      แล้ว

แปลเอาความ          …สุดๆ   / …ถึงที่สุดแล้ว

คำอธิบายเพิ่มเติม    สำนวนภาษาปาก มักใช้วางหลังคำคุณศัพท์ เพื่อขยายว่าความหมายและอารมณ์นั้นถึงขีดสุด

 

รูปแบบการใช้อื่นๆ ที่พบบ่อย        

真是…到家了        zhēn shì…dào jiā le         …สุดๆ เลยจริงๆ

—————————–——————…ถึงที่สุดแล้วจริงๆ

 

ตัวอย่าง

 1. 你可真是愚蠢到家了!

—-Nǐ kě zhēn shì yú chǔn dào jiā le!

—-เธอนี่โง่สุดๆ เลยจริงๆ !

 

 1. 好端端就摔一跤,真是倒霉到家了!

—-Hǎo duān duān jiù shuāi yì jiāo, zhēn shì dǎo méi dào jiā le!

—-อยู่ดีๆ ก็หกล้ม ซวยถึงที่สุดแล้วจริงๆ !

 

 

 1. 穿比基尼去逛街,她真是自信到家了

—-Chuān bǐ jī ní qù guàng jiē, tā zhēn shì zì xìn dào jiā le!

—-ใส่บิกินี่ไปเดินเที่ยวตามถนน นางมั่นใจในตัวเองสุดๆ เลยจริงๆ !

 

 

———————–chuō               jǐ liáng              gǔ

สำนวน                         戳                     脊梁                  骨

แปลทีละคำศัพท์       จิ้ม             กระดูกสันหลัง        กระดูก

แปลเอาความ           (ชี้นิ้ว) ด่าลับหลัง / ด่าว่านินทา

คำอธิบายเพิ่มเติม     戳 มีความหมายเดิมว่า จิ้ม ทิ่ม แทงเบาๆ ในที่นี้หมายถึง กิริยาการชี้นิ้วตอนซุบซิบนินทาคนอื่น คล้ายสำนวนไทยว่า “นินทาลับหลัง”

 

ตัวอย่าง

 1. 你这样做不怕被人戳脊梁骨吗?

—-Nǐ zhè yàng zuò bú pà bèi rén chuō jǐ liáng gǔ ma?

—-คุณทำแบบนี้ไม่กลัวถูกคนอื่น (ชี้นิ้ว) ด่าลับหลังหรือ?

 

 1. 损人利己是会遭人戳脊梁骨的。

—-Sǔn rén lì jǐ shì huì zāo rén chuō jǐ liáng gǔ de.

—-การทำลายผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองจะถูกคนอื่น (ชี้นิ้ว) ด่าลับหลังได้

 

 1. 圈里人都是当面吹捧,背后戳脊梁骨

—-Quān lǐ rén dōu shì dāng miàn chuī pěng, bèi hòu chuō jǐ liáng gǔ.

—-คนในวงการต่างก็ต่อหน้ายกยอสรรเสริญ ลับหลัง (กลับ) ด่าว่านินทากัน

 

 

————————–zuān              kòng zi

สำนวน                             钻                   空子

แปลทีละคำศัพท์       เจาะ,มุด            ช่องว่าง

แปลเอาความ             ฉวยโอกาส (จ้องฉวยโอกาสจากช่องโหว่) / อาศัยช่องโหว่ (จ้องหาผลประโยชน์จากช่องโหว่)

คำอธิบายเพิ่มเติม      เป็นสำนวนภาษาปาก หมายถึง การอาศัยช่องโหว่เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง มักใช้ในเชิงลบ

รูปแบบการใช้อื่นๆ ที่พบบ่อย

钻…空子        zuān… kòng zi       ฉวยโอกาส…

—————————–——อาศัยช่องโหว่…

 

 ตัวอย่าง

 1. 奶奶早睡了,我钻空子跑去看电影。

—-Nǎi nai zǎo shuì le, wǒ zuān kòng zi pǎo qù kàn diàn yǐng.

—-คุณย่าเข้านอนเร็ว ฉันเลยฉวยโอกาสหนีไปดูหนัง

 

 1. 有些公司刻意税务法的空子

—-Yǒu xiē gōng sī kè yì zuān shuì wù fǎ de kòng zi.

—-มีบางบริษัทจงใจอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายภาษีเพื่อหาผลประโยชน์

 

 1. 他被生意对手钻空子垄断了货源。

—-Tā bèi shēng yì duì shǒu zuān kòng zi lǒng duàn le huò yuán.

—-เขาถูกคู่แข่งทางธุรกิจฉวยโอกาสผูกขาดแหล่งที่มาของสินค้า

 

 

สนทนาพาที常用口语

一股脑儿

… yì gǔ nǎo ér…

…ทีเดียวจนหมด…, …พรวดเดียวจนหมด…

 

คำอธิบาย

โครงสร้างประโยค ‘…一股脑儿…’ ใช้บรรยายถึงประธานของประโยคได้กระทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จในคราวเดียวอย่างรวบรัด อย่างหยาบๆ คร่าวๆ หรือมักง่าย เช่น 1.เขาเอาหนังสือยัดใส่ในกระเป๋าทีเดียวจนหมด  2.เธอนำความในใจเล่าให้ฉันฟังทีเดียวจนหมด

‘…一股脑儿…’ มีความหมายว่า ‘…ทีเดียวจนหมด…’ หรือ ‘…รวดเดียวหมด…’

 

ตัวอย่างประโยค

 1. 他把书一股脑儿塞进书包里。

—-Tā bǎ shū yì gǔ nǎo ér sāi jìn shū bāo lǐ.

—-เขาเอาหนังสือยัดใส่ในกระเป๋าทีเดียวจนหมด

 

 1. 她把心里话一股脑儿讲给我听。

—-Tā bǎ xīn lǐ huà yì gǔ nǎo ér jiǎng gěi wǒ tīng.

—-เธอนำความในใจเล่าให้ฉันฟังทีเดียวจนหมด (เธอเล่าความในใจให้ฉันฟังทีเดียวจนหมด)

 

 1. 老师一股脑儿把课文讲完,也不管学生明不明白。

—-Lǎo shī yì gǔ nǎo ér bǎ kè wén jiǎng wán,yě bù guǎn xué shēng míng bù míng bái.

—-อาจารย์บรรยายบทเรียนทีเดียวจนหมด แล้วก็ไม่สนใจด้วยว่านักศึกษาจะเข้าใจหรือไม่

 

ตัวอย่างบทสนทนา

(A กับ B บ่นถึงเจ้านายที่มักสั่งงานทั้งหมดในคราวเดียว โดยไม่อธิบายรายละเอียด)

A:      老板干吗总爱一股脑儿吩咐工作呀?

Lǎo bǎn gàn má zǒng ài yì gǔ nǎo ér fēn fù gōng zuò ya?

เจ้านายทำไมจึงชอบสั่งงานรวดเดียวหมดนะ

B:      真头疼!我还不知道该从哪儿做起呢。

Zhēn tóu téng!Wǒ hái bù zhī dào gāi cóng nǎ ér zuò qǐ ne.

น่าปวดหัวจริงๆ ! ฉันยังไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นทำจากตรงไหนเลย

A:      这么一股脑儿说完就走了,谁清楚呀?

Zhè me yì gǔ nǎo ér shuō wán jiù zǒu le,shuí qīng chǔ ya?

พูดรวบรัดทีเดียวแล้วก็ไปอย่างนี้ ใครจะเข้าใจล่ะ

B:      就是,也不解释一下。

Jiù shì,yě bù jiě shì yí xià.

นั่นสิ แล้วก็ไม่อธิบายเลยสักนิด

 

一口气

…yì kǒu qì…

…รวดเดียว… (โดยไม่หยุด)

 

คำอธิบาย

โครงสร้างประโยค ‘…一口气…’  ใช้เพื่อบ่งบอกว่า ประธานของประโยคได้กระทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อเนื่องอย่างไม่หยุดจนแล้วเสร็จ เช่น 1. เขาเดินรวดเดียวจากบ้านไปถึงโรงเรียน  2. เขาวิ่งออกกำลังกายกลับมา ดื่มน้ำรวดเดียวหมดขวด

‘…一口气…’ มีความหมายว่า ‘…รวดเดียว…’ ‘…ในรวดเดียว…’ หรือ ‘…โดยไม่หยุด…’

 

ตัวอย่างประโยค

 1. 一口气从家走到了学校。

—-yì kǒu qì cóng jiā zǒu dào le xué xiào.

—-เขาเดินรวดเดียวจากบ้านไปถึงโรงเรียน

 

 1. 他跑步回来,一口气把整瓶水都喝了。

—-Tā pǎo bù huí lái,yì kǒu qì bǎ zhěng píng shuǐ dōu hē le.

—-เขาวิ่งออกกำลังกายกลับมา ดื่มน้ำรวดเดียวหมดขวด

 

 1. 我喜欢一口气把作业写完,然后想做什么就做什么。

—-Wǒ xǐ huān yì kǒu qì bǎ zuò yè xiě wán,rán hòu xiǎng zuò shén me jiù zuò shén me.

—-ฉันชอบทำการบ้านรวดเดียวให้เสร็จ จากนั้นอยากทำอะไรก็ทำ

 

ตัวอย่างบทสนทนา

(นักเรียนสองคนกำลังคุยกันเรื่องการบ้าน)

A:      唉!今天作业真多!

Ài!Jīn tiān zuò yè zhēn duō!

เฮ่อ! การบ้านวันนี้เยอะจัง!

B:      是啊,老师一口气布置这么多,哪来得及做啊?

Shì a,lǎo shī yì kǒu qì bù zhì zhè me duō,nǎ lái de jí zuò a?

นั่นสิ อาจารย์สั่งงานรวดเดียวมากขนาดนี้ ทำทันที่ไหนกัน

A:      今晚不用睡觉了,我们一口气把它做完好了。

Jīn wǎn bú yòng shuì jiào le,wǒ men yì kǒu qì bǎ tā zuò wán hǎo le.

คืนนี้ไม่ต้องนอนแล้ว พวกเราทำให้เสร็จรวดเดียวเลยดีกว่า

B:      行,就这么办。

Xíng,jiù zhè me bàn.

ตกลง ทำตามนี้แหละ