กร้วมๆ 嘎巴 gā bā – เสียงเคี้ยวอาหารกรุบกรอบอย่างมูมมาม

ตัวอย่าง

他嚼饼干嚼得嘎巴作响。
Tā jiáo bǐng gān jiáo de gā bā zuò xiǎng.
เขาเคี้ยวคุกกี้ส่งเสียงดังกร้วมๆ

办公室里怎能有嘎巴嘎巴的嚼冰块声?
Bàn gōng shì lǐ zěn néng yǒu gā bā gā bā de jiáo bīng kuài shēng?
ในห้องทำงานมีเสียงเคี้ยวน้ำแข็งกร้วมๆ ได้อย่างไร?

 

ครืด 呼噜 hū lū – เสียงดูดของเหลวเข้าปากโดยใช้หลอด

ตัวอย่าง

别在电梯里呼噜呼噜地吸饮料。
Bié zài diàn tī lǐ hū lū hū lū de xī yǐn liào.
อย่าดูดเครื่องดื่มดังครืดๆ ตอนอยู่ในลิฟต์

他用吸管呼噜呼噜两三下就把汽水喝光了。
Tā yòng xī guǎn hū lū hū lū liǎng sān xià jiù bǎ qì shuǐ hē guāng le.
เขาใช้หลอดดูดครืดๆ สองสามทีก็ดื่มน้ำอัดลมหมดเกลี้ยง

 

แจ๊บๆ 吧嗒 bā dā หรือ 吧唧 bā jī – เสียงเคี้ยวอาหารอย่างเอร็ดอร่อยจนดูไม่สุภาพ

ตัวอย่าง

吧嗒吧嗒地嚼口香糖。
bā dā bā dā de jiáo kǒu xiāng táng.
吧唧吧唧地嚼口香糖。
bā jī bā jī de jiáo kǒu xiāng táng.
เขาเคี้ยวหมากฝรั่งแจ๊บๆ

吃饭时,嘴里不该发出吧嗒吧嗒的声音。
Chī fàn shí, zuǐ lǐ bù gāi fā chū bā dā bā dā de shēng yīn.
吃饭时,嘴里不该发出吧唧吧唧的声音。
Chī fàn shí, zuǐ lǐ bù gāi fā chū bā jī bā jī de shēng yīn.
เวลาทานอาหาร ปากไม่ควรส่งเสียงดังแจ๊บๆ

 

โฮกๆ 稀里呼噜 xī li hū lū – เสียงรับประทานอาหารปนเสียงซดน้ำแกง ใช้สำหรับการรับประทานอาหารอย่างเร่งรีบ โดยไม่สนใจรสชาติ

ตัวอย่าง

劳工们稀里呼噜很快把粥喝光了。
Láo gōng men xī li hū lū hěn kuài bǎ zhōu hē guāng le.
พวกจับกังซดโฮกๆ แป๊บเดียวโจ๊กหมดเกลี้ยง

工人们正在吃饭,食堂里一片稀里呼噜的声音。
Gōng rén men zhèng zài chī fàn, shí táng lǐ yī piàn xī li hū lū de shēng yīn.
พวกคนงานกำลังกินข้าว ในโรงอาหารมีแต่เสียง (รับประทานอาหารและซดน้ำแกง) โฮกๆ

 

เรียบเรียงโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา