งึมงำ 哼唧 hēng jī – เสียงพูดเบาๆ อยู่ในลำคอ จนผู้ฟังจับใจความไม่ได้

ตัวอย่าง

售货员哼唧什么?我没听清。
Shòu huò yuán hēng jī shén me? Wǒ méi tīng qīng.
พนักงานขายงึมงำอะไร? ฉันฟังไม่ชัด

夜深了,妹妹还在哼唧背书呢。
Yè shēn le, mèi mei hái zài hēng jī bèi shū ne.
ดึกแล้ว น้องสาวยังคงท่องหนังสืองึมงำ

哼唧 hēng jī ยังหมายถึง ฮัมเพลงเบาๆ ได้อีกด้วย

ตัวอย่าง

爸爸一边干活,一边哼唧着小曲。
Bà ba yì biān gàn huó, yì biān hēng jī zhe xiǎo qǔ.
พ่อทำงานไปพลาง ฮัมเพลงไปพลาง

 

จ้อกแจ้กจอแจ 叽叽喳喳 หรือ 唧唧喳喳 jī jī zhā zhā – เสียงคนจำนวนมากพูดพร้อมกันดังจ้อกแจ้กจอแจ

ตัวอย่าง

早市上,女贩们正叽叽喳喳地聊天。
Zǎo shì shàng, nǚ fàn men zhèng jī jī zhā zhā de liáo tiān.
ตลาดตอนเช้า พวกแม่ค้ากำลังคุยกันจ้อกแจ้กจอแจ

窗外传来女同学叽叽喳喳的说笑声。
Chuāng wài chuán lái nǚ tóng xué jī jī zhā zhā de shuō xiào shēng.
เสียงนักเรียนหญิงพูดคุยหัวเราะกันดังจ้อกแจ้กจอแจมาจากนอกหน้าต่าง

 

จุ๊กๆ จิ๊กๆ 嘁嘁喳喳 qī qī chā chā – เสียงกระซิบกระซาบจุ๊กๆ จิ๊กๆ ใช้ได้กับทั้งกรณีแอบคุยกันสองคน และกรณีคุยกันท่ามกลางคนกลุ่มใหญ่

ตัวอย่าง

老师走进教室前,教室里嘁嘁喳喳的。
Lǎo shī zǒu jìn jiào shì qián, jiào shì lǐ qī qī chā chā de.
ก่อนอาจารย์เดินเข้าห้องเรียน ในห้องเรียนเต็มไปด้วยเสียงจุ๊กๆ จิ๊กๆ

上课了,他俩还在嘁嘁喳喳地聊天。
Shàng kè le, tā liǎ hái zài qī qī chā chā de liáo tiān.
เข้าเรียนแล้ว เขาสองคนยังคงคุยกันจุ๊กๆ จิ๊กๆ

 

พึมพำ 唧哝 jī nóng หรือ 嘟喃 dū nán – เสียงบ่นพึมพำคนเดียว

ตัวอย่าง

刚刚奶奶唧哝什么,我听不太清楚。
Gāng gāng nǎi nai jī nóng shén me, wǒ tīng bú tài qīng chǔ.
刚刚奶奶嘟喃什么,我听不太清楚。
Gāng gāng nǎi nai dū nán shén me, wǒ tīng bú tài qīng chǔ.
เมื่อกี้คุณย่าพึมพำอะไร ฉันฟังไม่ค่อยชัด

他安静不到三分钟就又唧哝起来。
Tā ān jìng bú dào sān fēn zhōng jiù yòu jī nóng qǐ lái.
他安静不到三分钟就又嘟喃起来。
Tā ān jìng bú dào sān fēn zhōng jiù yòu dū nán qǐ lái.
เขาเงียบไม่ถึงสามนาทีก็พึมพำขึ้นอีกครั้ง

 

อ้อๆ แอ้ๆ 咿咿呀呀 yī yī yā yā – เสียงพูดของเด็กเล็กที่ยังฟังไม่ได้ศัพท์

ตัวอย่าง

小孩咿咿呀呀正学说话呢。
Xiǎo hái yī yī yā yā zhèng xué shuō huà ne.
เด็กน้อยกำลังฝึกพูดส่งเสียงอ้อๆ แอ้ๆ

双胞兄弟俩咿咿呀呀不知在说什么。
Shuāng bāo xiōng dì liǎ yī yī yā yā bù zhī zài shuō shén me.
พี่น้องฝาแฝดคู่นี้ส่งเสียงอ้อๆ แอ้ๆ ไม่รู้ว่าพูดอะไรกัน

 

สำนวนจีนเกี่ยวกับเด็กฝึกพูด

牙牙学语 yá yá xué yǔ หมายถึง (กริยา) ฝึกพูดเสียงอ้อแอ้
牙牙 yá yá คือคำเลียนเสียงเด็กฝึกพูด บางครั้งใช้ 哑哑 yā yā หรือ 呀呀 yā yā
学 xué หมายถึง ฝึกหรือเรียน
语 yǔ หมายถึง ภาษาหรือคำพูด

这孩子正在牙牙学语
Zhè hái zi zhèng zài yá yá xué yǔ.
เด็กคนนี้กำลังฝึกพูดอ้อๆ แอ้ๆ

牙牙学语的小孩最可爱。
Yá yá xué yǔ de xiǎo hái zuì kě ài.
เด็กน้อยวัยฝึกพูดอ้อๆ แอ้ๆ น่ารักที่สุด

 

เรียบเรียงโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา