(2023年2月刊)    

 


คำจีนใช้สนุก 有趣的词语

 

mǎ       pì       jīng

สำนวน                             马      屁         精

แปลทีละคำศัพท์            ม้า     สะโพก    ปีศาจ / มาร

ปีศาจสะโพกม้า

แปลเอาความ              (คน, พวก) ประจบสอพลอ / เลียแข้งเลียขา  

คำอธิบายเพิ่มเติม      สำนวนนี้สื่อความหมายอุปมาเปรียบเทียบในเชิงลบ หมายถึง คนที่มีพฤติกรรมเลียแข้งเลียขาเพื่อหวังผลประโยชน์ ถือเป็นคำเหยียดหยามหรือคำว่ากล่าว

 

ตัวอย่าง

 1. 领导喜欢提拔马屁精。

Lǐng dǎo xǐ huān tí bá mǎ pì jīng.

ผู้บังคับบัญชาชอบเลื่อนตำแหน่งให้พวกประจบสอพลอ

 1. 我宁可不升职,也不当马屁精

Wǒ nìng kě bù shēng zhí, yě bù dāng mǎ pì jīng.

ฉันยอมที่จะไม่ได้เลื่อนตำแหน่ง (ยังไง) ก็ไม่ยอมเป็นพวกเลียแข้งเลียขา

 

 1. 我看他一副马屁精的样子就讨厌。

Wǒ kàn tā yī fù mǎ pì jīng de yàng zǐ jiù tǎo yàn.

พอฉันเห็นท่าทีประจบสอพลอของเขาก็รู้สึกรังเกียจ


                            méi   yǒu     méi    mù

สำนวน                          没      有       眉      目

แปลทีละคำศัพท์        ไม่       มี        คิ้ว     ตา

แปลเอาความ         …ไม่มีวี่แวว (ว่าจะเกิดขึ้นหรือได้มา)

คำอธิบายเพิ่มเติม    เป็นสำนวนภาษาปาก บ่งบอกแนวโน้มของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักใช้กับเรื่องราว แผนการ โครงการ มีความหมายใกล้เคียงกับสำนวนจีน  八字没一撇 bā zì méi yì piě  (อักษร 八 ยังไม่มีเส้นลากซ้ายเลย) คำตรงข้ามคือ 有眉目 yǒu méi mù หมายถึง …มีวี่แววจะเกิดขึ้น / …มีโอกาสจะได้

 

ตัวอย่าง

 1. 据我所知,那个项目至今没有眉目

Jù wǒ suǒ zhī, nà gè xiàng mù zhì jīn méi yǒu méi mù.

เท่าที่ฉันรู้ โครงการนั้นจนถึงบัดนี้ก็ไม่มีวี่แววจะเกิดขึ้น

 

 1. 重建新办公楼的资金还没有眉目

Chóng jiàn xīn bàn gōng lóu de zī jīn hái méi yǒu méi mù.

เงินทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ยังไม่มีวี่แววจะได้มาเลย

 

 1. A:你儿子的奖学金有眉目了吗?

  Nǐ ér zi de jiǎng xué jīn yǒu méi mù le ma?

  ทุนการศึกษาของลูกชายคุณมีวี่แววจะได้หรือยัง?

B:有眉目了。

 yǒu méi mù le.

 มีวี่แววจะได้แล้ว


bú        gòu    sāi    yá fèng…ไ

สำนวน                           不       够       塞      牙缝

แปลทีละคำศัพท์         ไม่      พอ       ยัด    ซอกฟัน

ไม่พอยัดซอกฟัน

แปลเอาความ              (มีน้อย) ไม่พอยาไส้ / ไม่ใช่คู่ต่อสู้

คำอธิบายเพิ่มเติม   เป็นสำนวนภาษาปาก เดิมใช้เปรียบเทียบสภาพการณ์ที่ ‘อาหาร’ มีปริมาณน้อยจนไม่อิ่มท้อง

ปัจจุบันยังใช้หมายถึง ‘เม็ดเงิน’ ที่ได้มา ไม่พอตอบสนองความต้องการใช้จ่าย บางครั้งใช้เปรียบเทียบกับคู่แข่งที่มี

ความสามารถอ่อนด้อยไม่คู่ควร คล้ายภาษาไทย ‘ไม่ใช่คู่แข่ง’ ‘ไม่ใช่คู่ต่อสู้’ ‘ไม่อยู่ในสายตา’

 

 • รูปแบบประโยคอื่นๆ ที่พบบ่อย

不够…塞牙缝      bú gòu… sāi yá fèng   ไม่พอ…ยาไส้  / ไม่ใช่คู่ต่อสู้

 

ตัวอย่าง

 1. 那点薪水不够塞牙缝

          Nà diǎn xīn shuǐ bú gòu sāi yá fèng.

เงินเดือนนิดหน่อยนั่นไม่พอยาไส้

 

 1. 婚宴提供的食物不够客人塞牙缝

Hūn yàn tí gōng de shí wù bú gòu kè rén sāi yá fèng.

อาหารในงานแต่งงานน้อยจนไม่พอให้แขกเหรื่อยัดซอกฟัน

 

 1. 他拳脚厉害,那群流氓不够塞牙缝

Tā quán jiǎo lì hài, nà qún liú máng bú gòu sāi yá fèng.

หมัดเท้าเขาร้ายกาจ อันธพาลพวกนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้


ศัพท์และสำนวนน่ารู้

 

ช็อป / ช็อปปิ้ง  เป็นคำกริยา หมายถึง ซื้อของ มาจากภาษาอังกฤษว่า shop และ shopping หมายถึง การเดินซื้อของตามร้านค้า ตรงกับคำภาษาจีนว่า 血拼 xuè pīn / 购物  gòu wù  โดยคำว่า 血拼 มาจากการทับเสียงภาษาอังกฤษว่า shopping

นอกจากนี้ ยังมีคำที่ใช้เป็นภาษาทางการว่า 购物 gòu wù สื่อความหมายตามภาษาจีน 购 หมายถึง ซื้อ, 物 หมายถึง สิ่งของ รวมกันแล้วหมายถึง การซื้อของ หรือช็อปปิ้ง

เมื่อต้องการสื่อความหมายว่า ช็อปปิ้ง คำว่า 血拼 กับ 购物 ใช้แทนกันได้ ทว่า เมื่อต้องการระบุว่าสิ่งของที่ซื้อ ควรเลือกใช้คำว่า 血拼 ซึ่งสามารถวางหน้ากรรมได้ตามรูปแบบวลี ‘血拼 + ชื่อสินค้า’ ส่วนคำว่า 购物 วางหน้ากรรมไม่ได้ เนื่องจากมี 物 ทำหน้าที่เป็นกรรมของกิริยาแล้ว จึงไม่ต้องมีกรรมตามหลัง 购 อีก ดูได้จากตัวอย่างประโยคที่ 3 ต่อไปนี้

 

ตัวอย่าง

 1. 我太太说她血拼后心情大好。
  Wǒ tài tai shuō tā xuè pīn hòu xīn qíng dà hǎo.

我太太说她购物后心情大好。
Wǒ tài tai shuō tā gòu wù hòu xīn qíng dà hǎo.

           ภรรยาฉันบอกว่าเธอช็อปปิ้งแล้วอารมณ์ดีมาก

 

 1. 劳动工人薪水不多,平日没钱去血拼
  Láo dòng gōng rén xīn shuǐ bù duō, píng rì méi qián qù xuè pīn.

劳动工人薪水不多,平日没钱去购物
Láo dòng gōng rén xīn shuǐ bù duō, píng rì méi qián qù gòu wù.

ผู้ใช้แรงงานรายได้ไม่มาก ปกติไม่มีเงินไปช็อปปิ้ง

 

 1. 这次去香港我要血拼新鞋。
  Zhè cì qù Xiāng Gǎng wǒ yào xuè pīn xīn xié.

ไปฮ่องกงครั้งนี้ฉันอยากช็อปรองเท้าใหม่

这次去香港我要购物,我要买新鞋。
 Zhè cì qù Xiāng Gǎng wǒ yào gòu wù, wǒ yào mǎi xīn xié.

ไปฮ่องกงครั้งนี้ฉันอยากช็อปปิ้ง ฉันอยากซื้อรองเท้าใหม่

 


สนทนาพาที常用口语

假如

 jiǎ rú…jiù…

 ถ้าหาก…ก็…

โครงสร้างประโยค “ 假如…就…” ใช้ในกรณีสมมุติเหตุการณ์ว่า ถ้าหากเกิดเหตุการณ์หรือเรื่องราวตามที่กล่าวขึ้นจริง ผลที่ตามมาจะเป็นเช่นไรเช่น ถ้าหากวันนี้ไม่สบายก็อย่าไปทำงานเลย , ถ้าหากเขาไม่สามารถมารับพวกเราได้ พวกเราก็เรียกแท็กซี่ไปสนามบินเอง

“假如…就…” มีความหมายว่า “ถ้า…ก็…”

ตัวอย่างประโยค

 1. 假如今天不舒服别去上班了。
  Jiǎ rú jīn tiān bù shū fú jiù bié qù shàng bān le.

ถ้าหากวันนี้ไม่สบายก็อย่าไปทำงานเลย

 

 1. 假如他不能来接我们,我们自己打的去机场。
  Jiǎ rú tā bù néng lái jiē wǒ men,wǒ men jiù zì jǐ dǎ dī qù jī chǎng.

ถ้าหากเขาไม่สามารถมารับพวกเราได้ พวกเราก็เรียกแท็กซี่ไปสนามบินเอง

 

 1. 假如没有得到你的帮助,这件事情不会成功。

Jiǎ rú méi yǒu dé dào nǐ de bāng zhù,zhè jiàn shì qíng jiù bú huì chéng gōng.

ถ้าหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคุณ เรื่องนี้ก็ไม่อาจประสบความสำเร็จ


ตัวอย่างบทสนทนา

(A เป็นนักศึกษาไทยที่กำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง โทรศัพท์หา B ซึ่งเป็นเพื่อนชาวจีน)

A:     假如我提前下课去找你,可你工作的药店在哪儿?

Jiǎ rú wǒ tí qián xià kè jiù qù zhǎo nǐ,kě nǐ gōng zuò de yào diàn zài nǎ ér?

ถ้าหากฉันเลิกเรียนก่อนเวลาก็จะไปหาคุณ  แต่ร้านขายยาที่คุณทำงานอยู่ที่ไหน?

B:      你从学校北门出去,往右走三百米,再往左拐就看见药店了。

          Nǐ cóng xué xiào běi mén chū qù,wǎng yòu zǒu sān bǎi mǐ,zài wǎng zuǒ guǎi jiù kàn jiàn yào diàn le.

คุณออกจากประตูด้านเหนือของโรงเรียน เดินไปทางขวาสามร้อยเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายอีกทีก็จะเห็นร้านยาละ

A:     好吧,假如我迷路了给你打电话。

Hǎo ba, jiǎ rú wǒ mí lù le jiù gěi nǐ dǎ diàn huà.

โอเค ถ้าหากฉันหลงทางก็จะโทรศัพท์หาคุณ

B:       行,没问题。

           Xíng, méi wèn tí.

ได้เลย ไม่มีปัญหา