วิเคราะห์คำอวยพรปีกระต่าย

                                                                                                                                          เรื่องโดย ภรณ์ฑิลา ธิสงค์


เวียนมาบรรจบอีกครั้งของปีกระต่าย หรือ ปีนักษัตรประจำปีคริสต์ศักราช 2023 จะเห็นได้ว่าในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมา ผู้คนต่างกล่าวคำอวยพรให้แก่กัน ซึ่งคำอวยพรที่พบเห็นได้บ่อย ได้แก่ ‘สุขสันต์ปีเถาะ’ (兔年快乐  tù nián kuài lè) ‘ มหามงคลปีกระต่าย’  (兔年大吉  tù nián dà jí) หรือ ‘เจริญรุ่งเรืองปีกระต่าย’ (兔年兴旺 tù nián xīng wàng)  นอกจากคำอวยพรทั่วไปดังที่กล่าวมาแล้ว ยังมีคำอวยพรอีกหลายคำที่ประสมขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีการนำมาใช้เพื่อแสดงความยินดีกันอย่างแพร่หลายในสังคมจีน เราจึงนำคำอวยพรกลุ่มนี้มาวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจถึงที่มาและความหมายดังนี้

  • คำอวยพรประเภทที่ 1

ยืมคำมงคลดั้งเดิม โดยนำคำว่า 兔 (tù กระต่าย) มาแทนคำอื่น เพื่อสื่อความหมายมงคลตามเดิม

ข้อสังเกต : เมื่อไม่ได้อยู่ในบริบทของปีกระต่ายแล้ว คำอวยพรกลุ่มนี้สื่อความหมายมงคลไม่ชัดเจน และจะไม่ถูกนำมาใช้จนกว่าจะถึงปีนักษัตรกระต่ายอีกครั้ง

คำอวยพรดั้งเดิม

金玉满堂      jīn yù mǎn táng             ทองหยกเต็มบ้าน

金      jīn        ทองคำ

玉      yù        หยก

满      mǎn    เต็ม

堂           táng    ห้องโถง

 

คำอวยพรประสมใหม่

金兔满堂     jīn tù mǎn táng         กระต่ายทองคำเต็มบ้าน

 

วิธีการปรับใช้:  ใช้คำ กระต่าย แทนคำ หยก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง

ข้อสังเกต: คำว่า金玉ประกอบด้วย 2 สิ่งได้แก่ ‘ทองคำ’ กับ ‘หยก’ ล้วนถือเป็นสิ่งของมีค่า ส่วนคำว่า金兔อาจแปลว่า ‘กระต่ายทองคำ’ หรือ ‘ทองคำกับกระต่าย’ ก็ได้

ผู้พูดต้องการสื่อว่า : ขอให้มีเงินทองเต็มบ้าน หรือเงินทองไหลมาเทมาเต็มบ้านในปีเถาะนี้

  • คำอวยพรประเภทที่ 2

ยืมคำอวยพรปีใหม่ทั่วไป โดยนำคำว่า兔 (tù กระต่าย) ใส่ลงไป เพื่อสื่อความหมายมงคลและยินดีต้อนต้นปีใหม่

ข้อสังเกต:        คำกลุ่มนี้ประสมขึ้นใหม่ โดยใส่คำที่ระบุถึงปีนักษัตรตามรอบการเปลี่ยนของปีนักษัตรในแต่ละปี ซึ่งมี12 ปีได้แก่ 鼠 (shǔ หนู)、牛 (niú วัว)、虎 (hǔ เสือ)、兔 (tù กระต่าย)、龙 (lóng มังกร)、蛇 (shé งู)、马 (mǎ ม้า)、羊 (yáng แพะ)、猴 (hóu ลิง)、鸡 (jī ไก่)、狗 (gǒu หมา)、猪 (zhū หมู)

2.1 ยืมคำมงคลดั้งเดิม โดยนำคำว่า 兔 (tù กระต่าย) มาแทนคำอื่น เพื่อสื่อความหมายมงคลตามเดิม

คำอวยพรดั้งเดิม 

时来运转     shí lái yùn zhuǎn         บุญพาวาสนาส่ง

 

时       shí        วาระ, กาลเวลา

来           lái          มา

运       yùn       โชค โชคชะตา

转           zhuǎn    หมุนเวียน เปลี่ยนแปลง

 

คำอวยพรประสมใหม่

兔来运转     tù lái yùn zhuǎn         กระต่ายมาวาสนาดี

 

วิธีการปรับใช้: ใช้คำ 兔  tù กระต่าย แทนคำ时shí วาระ เวลา หรือ โอกาส

 

ตัวอย่างคำอวยพรอื่นๆ

来运转    shǔ lái yùn zhuǎn       หนูมาวาสนาดี

来运转    niú lái yùn zhuǎn        วัวมาวาสนาดี

来运转   lái yùn zhuǎn             เสือมาวาสนานี้

来运转   lóng lái yùn zhuǎn      มังกรมาวาสนาดี

ผู้พูดต้องการสื่อว่า: ในวาระอันเป็นมงคลขึ้นปีใหม่(ปีเถาะ) ขอให้โชคดี

2.2 คำอวยพรประสมใหม่ โดยแทรกคำบอกปีนักษัตรลงไประหว่าง福กับ贺ในโครงสร้างรูปแบบวลี

福+ปีนักษัตร+贺岁               fú  ……   hè suì          …นำโชค…อวยพรปีใหม่

贺岁                                        fú hè suì                 กระต่ายนำโชคอวยพรปีใหม่

 

福       fú         โชคลาภ

兔       tù         กระต่าย

贺       hè        อวยพร

岁       suì       ปี

 

ตัวอย่างคำอวยพรอื่นๆ

– 福贺岁    fú shǔ hè suì   หนูนำโชคอวยพรปีใหม่

-福贺岁     fú niú hè suì    วัวนำโชคอวยพรปีใหม่

-福贺岁    fú hè suì     เสือนำโชคอวยพรปีใหม่

-福贺岁     fú lóng hè suì  มังกรนำโชคอวยพรปีใหม่

 

2.3 คำอวยพรประสมใหม่ โดยแทรกคำบอกปีนักษัตรลงไประหว่าง福กับ迎ในโครงสร้างรูปแบบวลี

福+ปีนักษัตร+迎祥               fú …… yíng xiáng      …นำโชค…ต้อนรับปีมงคล

迎祥                         fú yíng xiáng            กระต่ายนำโชคต้อนรับปีมงคล

 

福       fú         โชคลาภ

兔       tù         กระต่าย

迎       yíng     ต้อนรับ

祥       xiáng   สิริมงคล

 

ตัวอย่างคำอวยพรอื่นๆ

-福迎祥                 fú shé yíng xiáng        งูนำโชคต้อนรับปีมงคล

-福迎祥                fú yíng xiáng          ม้านำโชคต้อนรับปีมงคล

-福迎祥                 fú yáng yíng xiáng        แพะนำโชคต้อนรับปีมงคล

-福迎祥              fú hóu yíng xiáng         ลิงนำโชคต้อนรับปีมงคล

 

2.4 คำอวยพรประสมใหม่ โดยแทรกคำบอกปีนักษัตรลงไประหว่าง金กับ送ในโครงสร้างรูปแบบวลี

金+ปีนักษัตร+送福               Jīn … sòng fú               …ทองมอบความสุข

送福                         jīn sòng fú            กระต่ายทองมอบความสุข

金     jīn       ทอง
兔     tù        กระต่าย
送    sòng    ส่ง มอบ
福     fú       โชคลาภ ความสุข วาสนา

ตัวอย่างคำอวยพรอื่นๆ

-金送福                jīn sòng fú                ไก่ทองมอบความสุข

-金送福              jīn gǒu sòng fú            สุนัขทองมอบความสุข

-金送福              jīn zhū sòng fú            หมูทองมอบความสุข

-金送福               jīn lóng sòng fú           มังกรทองมอบความสุข

 

  • คำอวยพรประเภทที่ 3

ยืมวลีและสำนวนที่สื่อความหมายเชิงบวก โดยนำคำว่า兔 (tù กระต่าย) แทนคำพ้องเสียงหรือคำที่ออกเสียงใกล้เคียงกัน เพื่อสื่อความหมายให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

ข้อพึงระวัง: เมื่อไม่ได้อยู่ในบริบทของปีกระต่ายแล้ว การสื่อความหมายมงคลของ
คำอวยพรกลุ่มนี้อาจไม่ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาจีน หรือถูกมองว่าใช้คำผิดก็ได้  

3.1 ใช้ (tù กระต่าย) แทน (tū พุ่ง)

 

สำนวนและวลีที่ถูกต้อง

飞猛进                 fēi měng jìn                  (ขอให้) ก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด

颜值出                 yán zhí chū              (ขอให้) งามอย่างเฉิดฉายโดดเด่น

财富               cái fù chū                (ขอให้) ทรัพย์สินมั่งคั่งโดดเด่นเกินใคร

 

คำอวยพรประสมใหม่

飞猛进                 fēi měng jìn             (ขอให้) ปีกระต่ายก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด

颜值出                  yán zhí chū             (ขอให้) ปีกระต่ายงามอย่างเฉิดฉายโดดเด่น

财富出                cái fù chū                (ขอให้) ปีกระต่ายมีทรัพย์สินมั่งคั่งโดดเด่นเกินใคร

 

ข้อสังเกต: 突出 หมายถึง โดดเด่น พิเศษอย่างเห็นได้ชัด ส่วน 兔飞 หรือ 兔出 ในที่นี้โดยปกติ

ไม่สื่อความหมายเชิงมงคล

 

3.2 ใช้ (tù กระต่าย) แทน (tú หนทาง หนทาง)

 

สำนวนและวลีที่ถูกต้อง

无量                 qián wú liàng              (ขอให้) อนาคตก้าวไกลไม่มีที่สิ้นสุด

似锦               qián sì jǐn                (ขอให้) อนาคตรุ่งเรืองสดใส

 

หมายเหตุ 锦 เดิมหมายถึง ผ้าไหมที่มีลวดลายสวยงาม ในที่นี้อุปมาถึงความสำเร็จในอนาคต

 

คำอวยพรประสมใหม่

无量                 qián wú liàng          (ขอให้) ปีกระต่ายอนาคตก้าวไกลไม่มีที่สิ้นสุด

似锦                 qián sì jǐn             (ขอให้) ปีกระต่ายอนาคตรุ่งเรืองสดใส

 

ข้อสังเกต: 前途 หมายถึง อนาคต หรือทางข้างหน้า ส่วน前兔ในที่นี้ไม่สื่อความหมายที่ชัดเจน

 

 

3.3 ใช้ (tù กระต่าย) แทน (tú ภาพ แผนการ)

 

สำนวนและวลีที่ถูกต้อง

大展宏                 dà zhǎn hóng           (ขอให้) แผนงานขนาดใหญ่พัฒนาก้าวหน้า

伟业                 hóng wěi yè                 (ขอให้) กิจการอันยิ่งใหญ่สัมฤทธิผล

 

คำอวยพรประสมใหม่

大展兔                 dà zhǎn hóng           (ขอให้) แผนงานขนาดใหญ่พัฒนาก้าวหน้าในปีเถาะ

兔伟业             hóng wěi yè          (ขอให้) กิจการอันยิ่งใหญ่สัมฤทธิผลในปีเถาะ

 

ข้อสังเกต: 宏图หมายถึง ความคิดที่กว้างไกลหรือแผนการที่ยิ่งใหญ่ ส่วน宏兔 ในที่นี้ไม่ได้สื่อความหมายที่ชัดเจน

นอกจากนี้ ยังมีคำอวยพรปีใหม่อีกหลายคำที่สร้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีกระต่าย บ้างก็มาจากลักษณะของกระต่ายในชีวิตประจำวัน เช่น兔跃新程 tù yuè xīn chéng ก้าวกระโดดสู่เป้าหมายใหม่ในปีเถาะ (อวยพรให้มีอนาคตที่ดี), 动如脱兔 dòng rú tuō tù ว่องไวดั่งกระต่าย (อวยพรให้มีสุขภาพแข็งแรง)

อย่างไรก็ตาม คำอวยพรประสมใหม่ที่นำมาวิเคราะห์ดังกล่าวมีข้อจำกัดในแง่ของเวลา จำเป็นต้องใช้อย่างระมัดระวังให้ถูกต้องตามกาลเทศะ