Interview

Interview2019-10-07T14:40:18+07:00

สรุปการบรรยาย “แนวทางการพัฒนาตนสู่ล่ามจีน-ไทย ไทย-จีน สำหรับผู้สนใจงานล่าม”

เมษายน 29th, 2021|

สรุปการบรรยาย “แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาล่าม จีน-ไทย ไทย-จีน ในระดับอุดมศึกษา”

กุมภาพันธ์ 25th, 2021|

“ผศ.ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ” อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาสันสกฤต

ตุลาคม 15th, 2019|

“เบียร์-อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี” นักแปลผู้สวมวิญญาณตัวละคร

ตุลาคม 2nd, 2019|

Get updates about our next seminar

Go to Top