ดาวน์โหลดจดหมายข่าว ปี 2561

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 146 – 瞥 ชำเลือง / วิวัฒนาการของตัวอักษร 鼠 / 白生生 / 白花花 / …不过…而已…

2020-08-19T14:55:44+07:00สิงหาคม 19th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 146 - 瞥 ชำเลือง / วิวัฒนาการของตัวอักษร 鼠 / 白生生 ขาวจั๊วะ / 白花花 ขาวว่อก / …不过…而已…เพียงแค่…เท่านั้น

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 145 – 憋眼泪 กลั้นน้ำตา / วิวัฒนาการของตัวอักษร 取 / 黑鸦鸦 / …不算,还…

2020-08-19T14:51:45+07:00สิงหาคม 19th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 145 - 憋眼泪 กลั้นน้ำตา / วิวัฒนาการของตัวอักษร 取 / 黑鸦鸦 ดำทะมึน / …不算,还… …ไม่ว่า ยัง…อีกด้วย

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 144 – 四体不勤 / 五谷不分/ วิวัฒนาการของอักษร 子 / 黑黝黝 / 黑不溜秋/ …不管… 总是…

2020-08-19T14:47:53+07:00สิงหาคม 19th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 144 - 四体不勤 (อวัยวะ) สี่ส่วนไม่ขยัน / 五谷不分 5 ธัญพืชไม่รู้จัก (แยกแยะ) / วิวัฒนาการของอักษร 子 / 黑黝黝 ดำมืด / 黑不溜秋 กระดำกระด่าง / …不管… 总是… ...ไม่ว่า... ก็ยังคง...

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 143 – 三七二十一 / 目 / 黑漆漆 ดำขลับ / 黑黢黢 ดำปี๋ / …一下子…

2020-08-19T14:42:35+07:00สิงหาคม 19th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 143 - 三七二十一 ‘เหตุผล’ ‘ที่มา’ ‘ผลลัพธ์’ / อักษรจีน 目 / 黑漆漆 ดำขลับ / 黑黢黢 ดำปี๋ / ...一下子... ...แป๊บเดียว...

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 194 – อู่ฉินซี่ กายบริหารประสานท่าสัตว์

2020-08-19T14:40:49+07:00สิงหาคม 19th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 194 - อู่ฉินซี่ กายบริหารประสานท่าสัตว์

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 142 – 二百五 / 二货 / 犯二/ 当当当 / 嘎 / 吱呀 เอี๊ยดอ๊าด / …不但不…反而…

2020-08-19T14:37:16+07:00สิงหาคม 19th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 142 - 二百五 ป้ำๆ เป๋อๆ / 二货 ‘คนโง่’ ‘คนซื่อบื้อ’ / 犯二 ทำตัวป้ำๆ เป๋อๆ’ / 当当当 เหง่งหง่าง / 嘎 เอี๊ยด / 吱呀 เอี๊ยดอ๊าด / …不但不…反而… ...ไม่เพียงไม่... กลับยัง...

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 193 – การเผยแผ่ศาสนาอิสลามในแผ่นดินจีน

2020-08-19T14:33:25+07:00สิงหาคม 19th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 193 - การเผยแผ่ศาสนาอิสลามในแผ่นดินจีน

Go to Top